30.03.2006

Valitus - Käsittelyaika - Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskeva muutoksenhakuasia

Kantelussa pyydettiin tutkimaan Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden menettely muutoksenhakuasian käsittelyssä. Hallinto-oikeus oli tehnyt 31.8.2003 vireille tulleessa valitusasiassa päätöksen vasta 3.9.2004. Korkein hallinto-oikeus ei ollut antanut 13.10.2004 vireille tulleessa valitusasiassa kantelun vireilletuloajankohtana maaliskuussa 2005 vielä päätöstä. Lisäksi kantelun mukaan hallinto-oikeus oli pyytäessään vastaselitystä sosiaaliviraston vastineen johdosta jättänyt toimittamatta oma-aloitteisesti sosiaaliviraston hallinto-oikeudelle toimittaman oikeudenkäyntiaineiston kantelijalle. Kantelussa arvosteltiin myös hallinto-oikeuden perusteluja.

Helsingin hallinto-oikeudelta pyydetystä lausunnosta ilmeni, että kantelijan vammaispalveluasian noin vuoden käsittelyaika oli keskimääräinen omassa asiaryhmässään ja vastasi muutoinkin sitä eri asiaryhmien kiireellisyyspriorisointia, jota hallinto-oikeus oli lain tai asian luonteen vuoksi noudattanut. Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnon mukaan kantelijan asian käsittely on kestänyt valituksen vireilletulosta päätöksen antamiseen noin 14 kuukautta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2005 ratkaistujen 106 vammaispalveluasian keskimääräinen käsittelyaika oli 13,4 kuukautta.

Oikeuskanslerilla ei saamiensa selvitysten perusteella ollut perusteita katsoa, että kantelijan vammaispalvelua koskevan valituksen käsittelyssä olisi korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai Helsingin hallinto-oikeudessa sellaisenaan tapahtunut aiheetonta viivytystä. Valituksen noin vuoden käsittelyaikaa hallinto-oikeudessa ja 14 kuukauden käsittelyaikaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kuitenkin pidettävä valittajan kannalta kohtuuttoman pitkänä. Vammaispalvelulain mukaiset sekä muutkin luonteensa vuoksi kiireelliset sosiaaliasiat tulisi voida käsitellä nopeammin. Vammaispalvelulain mukaisen valituksen käsittelyn joutuisuuden vaatimus voitiin oikeuskanslerin käsityksen mukaan sinänsä perustuslain 21 §:n ohella perustaa myös perustuslain 19 §:n säännöksiin ja siinä turvattuihin perusoikeuksiin. Käsittelyaikaa koskevan asian ydin nyt kyseessä olevassa tapauksessa oli kuitenkin käsittelyaikojen käytännön toteutuminen hallintotuomioistuimissa.

Oikeuskansleri totesi, että käsittelyn viivästymistä ja käsittelyaikoja koskevaa problematiikkaa ei tule tarkastella pelkästä resurssinäkökulmasta, vaan tuomioistuinten tulee pyrkiä selvittämään mahdollisuuksia ratkaisutoimintansa tehostamiseen myös omin toimenpitein. Oikeuskanslerin käytettävissä olleiden tietojen mukaan käsittelyaikoja koskevat kysymykset on hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden piirissä nostettu keskeisiksi ja oikeudenkäynnin joutuisuus laadun osatekijäksi. Myös asiassa saatujen lausuntojen mukaan käsittelyajat olivat lyhentyneet ja hallintolainkäytössä pyritään jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota käsittelyaikatavoitteisiin ja käsittelyaikojen seurantaan. Asia ei tämän vuoksi antanut oikeuskanslerille tältä osin aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että hän saattoi näkemyksensä korkeimman hallinto-oikeuden ja Helsingin hallinto-oikeuden tietoon.

Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että Helsingin hallinto-oikeuden lähetteessä olisi ollut aiheellista todeta sosiaali- ja terveysjaoston lausuntoon liittyneet asiakirjat ja se, että ne ovat pyynnöstä saatavina. Hän saattoi myös tämän käsityksensä Helsingin hallinto-oikeuden tietoon. Asiassa ei hallinto-oikeuden päätöksen perusteluiden osalta, ottaen huomioon myös asiassa annettu KHO:n päätös, ollut sellaista, johon olisi ollut perusteita puuttua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.