28.03.2006

Yksityisyyden suoja - Henkilötieto - Työnhakija

Työnhakijan henkilötietojen kerääminen

Kantelija oli kirjoituksessaan pyytänyt oikeuskanslerin tutkimaan kaupungin menettelyn asianmukaisuuden työnhakijoille työhaastattelussa esitettyjen kysymysten osalta. Neljään perushoitajan toimeen haastateltuja henkilöitä oli pyydetty kertomaan muun muassa taustastaan, perheestään ja harrastuksistaan (kysymys nro 1), minkä lisäksi heiltä oli kysytty, minkälainen heidän terveytensä on (kysymys nro 2) ja mitä he odottavat elämältä (kysymys nro 3).

Apulaisoikeuskansleri pyysi asiassa lausunnon tietosuojavaltuutetulta, joka tarkasteli asiaa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja henkilötietolain kannalta. Tietosuojavaltuutettu toi esille muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 §:ssä henkilötietojen keräämiselle säädetyn tarpeellisuusvaatimuksen ja totesi, että työnantajan tulee työhaastattelussa esitettyjen kysymysten osalta aina etukäteen arvioida tarpeellisuusvaatimuksen täyttyminen. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että sopivuuden selvittämiseksi perushoitajan työhön ei ole tarpeellista esittää yksityiskohtaisia kysymyksiä taustasta, perhesuhteista, harrastuksista tai elämän odotuksista, ellei kysymyksillä ole suoranaista vaikutusta kyseisen tehtävän hoitamiseen tai elleivät ne liity välittömästi työsuhteeseen. Tietosuojavaltuutettu totesi terveydentilatietojen osalta, että ilmeisesti ne ovat olleet tarpeellisia tehtävän kannalta, mutta selvityksen mukaan työnantaja ei ollut tuonut esille perusteluja kysymysten tarpeellisuudesta suhteessa työhön. Lausunnon mukaan työnantaja ei asiakirjoista ilmi käyvän selvityksen perusteella ollut esittänyt työhaastattelussa kysymysten 1-3 osalta asianmukaisia perusteluja tarpeellisuusvaatimuksen osalta koskien kyseessä olevaa työpaikkaa. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että mikäli työnantaja haluaa saada tietoja työnhakijoista ja heidän ominaisuuksistaan, kysymykset tulisi muotoilla siten, että työnhakija ymmärtää miten kysymykset liittyvät työsuhteeseen ja työtehtävien hoitamiseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei hänelle ole syytä arvioida kysymysten lainmukaisuutta tietosuojavaltuutetun kannanotosta poikkeavalla tavalla. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota päätöksessä ja tietosuojavaltuutetun lausunnossa esitettyihin työnhakijan henkilötietojen keräämistä koskeviin näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.