17.03.2006

Viisumipäätös - Syytetyn vähimmäisoikeudet - Perus - ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta

Kielteinen viisumipäätös ja rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeudet

Kantelija oli toiminut Venäjän kansalaisen asiamiehenä rangaistusmääräyksen vastustamista koskevassa asiassa, joka oli vireillä käräjäoikeudessa. Kantelijan päämies oli halunnut tulla asiassa henkilökohtaisesti kuulluksi, koska hänen mielestään rangaistusmääräys oli aiheeton.

Suomen Pietarin pääkonsulaatti oli tehnyt kielteisen viisumipäätöksen, koska rangaistusvaatimukseen liittyvän teon vuoksi poliisi ei ollut suositellut viisumin myöntämistä. Pääkonsulaatin päätös on perustunut ulkomaalaislain ja Euroopan unionin yhteistä viisumipolitiikkaa koskevan Schengenin yleissopimuksen säännöksiin.

Ulkoasiainministeriö on viitannut ulkomaalaislain ja Schengenin säännöstön lisäksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 8 §:n 3 momenttiin, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren säännöksiin sekä Suomen perustuslain 21 ja 22 §:iin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen6 artiklan 3 kohtaan. Ministeriö on korostanut perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan merkitystä ja että Schengenin säännöstön ja ulkomaalaislain säännöksiä on tulkittava siten, että syytetyn vähimmäisoikeudet toteutuvat.

Oikeuskansleri on katsonut, että Schengenin säännöstö ja ulkomaalaislain säännökset jättävät toimivaltaiselle viranomaiselle harkintavaltaa. Pääkonsulaatin menettelyä viisumiasiassa arvioitaessa huomioon on otettava perustuslain 22 §, joka sisältää oikeusperustan lainsäädännön perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä tulkinnasta. Säännöksen turvaamisvelvoitteen kohteena on julkinen valta joka kattaa lainsäädännön, hallinnon ja lainkäytön. Tulkintatilanteessa viranomaisen tulee syrjäyttää ne tulkintavaihtoehdot, jotka sinänsä olisivat lain sanamuodon mukaan mahdollisia, mutta jotka johtaisivat ristiriitaan perustuslain tavoitteiden kanssa.

Oikeuskansleri on katsonut kuten ministeriö, että Schengenin säännöstöön ja ulkomaalaislakiin sisältyviä viisumin myöntämisen edellytyksiä voidaan tulkita siten, että rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeudet toteutuvat. Tämä edellyttää, että koko normikokonaisuus, ennen kaikkea perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksensäännökset otetaan tulkinnassa huomioon.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt Suomen Pietarin pääkonsulaatin huomiota perustuslain 22 §:ään ja sen sisältämään perus- ja ihmisoikeusmyönteiseen tulkintavelvoitteeseen siten, että viisumihakemuksia käsiteltäessä rikoksesta syytetyn oikeudet pyritään turvaamaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.