21.8.2006

Asiakirjapyyntö - Asian siirtäminen - Palveluperiaate

Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle

Kihlakunnanviraston syyttäjäosasto oli vastannut syyttämättä jätetyn asian esitutkintapöytäkirjaa koskeneeseen asianomistajan asiakirjapyyntöön, että pyyntö tulee osoittaa poliisilaitokselle. Selvityksessään syyttäjäosasto perusteli menettelyä sillä, että esitutkintapöytäkirja oli poliisin laatima.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää pääsääntöisesti se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Lain 15 §:n 1 momentin mukaan jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, jonka toinen viranomainen on laatinut, viranomainen voi siirtää tiedonsaantia koskevan asian sen viranomaisen ratkaistavaksi, joka on laatinut asiakirjan.

Syyttäjäosasto oli ohjannut asiakirjan pyytäjän esittämään pyyntönsä itse esitutkintapöytäkirjan laatineelle poliisilaitokselle. Menettely ei vastaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 15 §:n 1 momentissa edellytettyä.

Apulaisoikeuskansleri totesi asiaa arvioitaessa olevan aiheellista kiinnittää huomiota myös hallinnon palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta sääntelevään hallintolain 7 §:ään, jonka mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä oli asiasta antamassaan lausunnossa todennut, että syyttäjät tekevät varsin usein esitutkintapöytäkirjakappaleisiinsa muistiinpanoja ja muita merkintöjä, joiden poistaminen ja peittäminen kopiointia varten aiheuttaisi ylimääräistä vaivaa ja ajanhukkaa. Hänen mielestään käytännössä olisikin tarkoituksenmukaisinta, että poliisi antaisi jäljennöksen esitutkintapöytäkirjasta omasta arkistokappaleestaan.

Apulaisoikeuskansleri piti mainittuja näkökohtia merkityksellisinä. Hän totesi asiakkaalle kuitenkin toisaalta aiheutuvan ylimääräistä vaivaa, jos tämä ohjataan esittämään pyyntönsä toiselle viranomaiselle sen sijaan, että asiakirjapyyntö siirrettäisiin suoraan tälle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti syyttäjäosaston huomiota siihen, että sen olisi ollut oikeudellisesti perustellumpaa itse siirtää asiakirjapyyntö asiakirjan laatineen viranomaisen käsiteltäväksi kuin ohjata asiakirjan pyytäjä kääntymään kyseisen viranomaisen puoleen. Tällainen menettely olisi vastannut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain edellyttämää menettelyä ja sitä voidaan puoltaa myös hallinnon palveluperiaatteella. Apulaisoikeuskanslerin suosittelema menettely vastaa myös apulaisvaltakunnansyyttäjän lausunnossaan esittämää.

Hallintolaki 7 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 § 1 mom ja 15 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.