20.12.2006

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiesjärjestelmän kehittäminen

Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan tutkittavaksi, onko sosiaaliasiamiesjärjestelmässä riippumattomuutta ja/tai yleistä uskottavuutta heikentäviä systemaattisia rakenteellisia ongelmia. Tutkittavaksi ottamisen perusteena oli myös julkisuudessa ollut tieto, jonka mukaan erään kaupungin sosiaaliasiamiehenä toimi sosiaalitoimen talouspäällikkö.

Apulaisoikeuskansleri pyysi kirjeellään joulukuussa 2005 sosiaali- ja terveysministeriötä toimittamaan edellä ilmenevän asian tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen ja antamaan oman lausuntonsa asiassa. Hän osoitti selvityspyynnön myös kyseisen kaupungin kaupunginhallitukselle.

Sosiaali- ja terveysministeriön perhe- ja sosiaaliosaston lausunnosta ilmeni ministeriön asettaneen kesäkuussa 2005 sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämistä käsittelevän työryhmän ajalle 1.8.2005-31.12.2006. Työryhmä kartoitti vuoden 2005 lopussa sosiaaliasiamiestoiminnan nykytilanteen kunnille suunnatulla kyselyllä. Alustavien tulosten perusteella sosiaaliasiamiehen aseman riippumattomuus koettiin osin vaikeana. Ongelmat liittyivät toiminnan vakiintumattomuuteen ja toimen osa-aikaisuuteen, asianmukaisen koulutuksen puuttumiseen, ammatti- tai luottamusasemasta aiheutuviin ristiriitaisuuksiin asiakkaan aseman ja oikeuksien edistämisessä sekä kuntien toimintaan varaamiin niukkoihin resursseihin. Ministeriön mukaan kuntien puutteellinen tiedottaminen sosiaaliasiamiestoiminnasta on vaikeuttanut asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää asiamiespalvelua. Lisäksi on käynyt ilmi, että sosiaaliasiamiehen riippumaton asema voi heikentyä tilanteissa, joissa kunta järjestää toiminnan ostopalveluna.

Asiassa kyseessä olleen kaupungin sosiaaliasiamiestoimintaa selvitettäessä ilmeni, että epäilyt sosiaaliasiamiehen esteellisyydestä olivat johtaneet yhteydenottoihin myös lääninhallitukseen, joka oli antanut asiassa ratkaisunsa. Apulaisoikeuskansleri yhtyi omalta osaltaan lääninhallituksen käsitykseen talouspäällikön ja sosiaaliasiamiehen tehtävien yhdistämisen ongelmallisuudesta.

Saatujen selvitysten perusteella apulaisoikeuskansleri katsoi, että sosiaaliasiamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sosiaaliasiamiehen aseman riippumattomuuden vahvistaminen on välttämätöntä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulisi harkita myös lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia ainakin viran sijoittamiseen liittyvien rakenteellisten ja sosiaaliasiamiehen rooli-identiteettiä tukevien ratkaisujen osalta. Apulaisoikeuskansleri piti tästä näkökulmasta tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö on 2005 asettanut työryhmän pohtimaan sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämistä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi sosiaaliasiamiesjärjestelmää koskevat yleiset havainnot ja päätöksessä esitetyt käsitykset sosiaali- ja terveysministeriön tietoon. Hän saattoi esittämänsä käsitykset myös asianomaisen sosiaalilautakunnan tietoon ja lähetti päätöksen tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.