03.07.2006

Oikeusaputoimisto - Asiakirjojen julkisuus - Esimiestoiminta

Julkisen oikeusavustajan esimiehen menettely

Kantelussa oli kyse siitä, oliko valtion oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja menetellyt moitittavasti, kun hän oli oma-aloitteisesti ja ilman kantelijan suostumusta luovuttanut omalle alaiselleen osoitetun kirjeen toimistonsa sijaintipaikkakunnan kunnallisviranomaisen palveluksessa toimineelle virkamiehelle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti ratkaisussaan myös kantaa siihen, oliko sama esimies menetellyt lainvastaisesti, kun hän kunnallisen toimielimen pyynnöstä antamassaan lausunnossaan, joka liittyi oikeuskanslerinvirastossa vireillä olleeseen toiseen kanteluasiaan, oli viitannut julkisen oikeusavustajan sairauslomaan.

Kun johtava julkinen oikeusavustaja oli alaiselleen osoitetussa kirjeessä ottanut kantaa siihen, miten virkamiehen voitiin olettaa käyttäytyvän vapaa-aikanaan hänen harjoittamissaan luottamustehtävissä ja kuntalaisena, kirje oli liittynyt valtion virkamieslaissa (750/1994) säädettyyn esimiehen kurinpitovaltaan eikä ollut oikeusaputoimiston sisäiseen työskentelyyn liittynyt asiapaperi. Tämän johdosta ja kun nähtävänä ollut asiakirja ei sisältänyt julkisuuslain 24 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja, se oli ollut ulkopuolisille luovutettavissa oleva oikeusaputoimiston hallintoon liittyvä julkinen asiakirja.

Edellä tarkoitetun asiakirjan julkisuudesta huolimatta, johtavan julkisen oikeusavustajan toimivallassa esimiehenä oli ollut ryhtyä mahdollisiin virkamieslainsäädännössä määriteltyihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin alaistaan kohtaan, mikäli hän katsoi tämän menetelleen virkavelvollisuutensa vastaisesti tai käyttäytyneensä asemansa ja tehtäviensä vastaisella tavalla. Kuten esimiehen selvityksestä kävi ilmi, kurinpidollisessa tarkoituksessa alaiselleen osoitetun kirjeen toimittaminen ulkopuolisille saadakseen heidät puuttumaan oikeusavustajan vapaa-ajan toimintaan, ei sen sijaan ollut sellainen virkamieslain 14 §:ssä tarkoitettu käytös, jota voitiin odottaa esimiesasemassa olevalta virkamieheltä.

Siltä osin kuin johtava julkinen oikeusavustaja oli lausunnossaan sitä pyytäneelle kunnalliselle toimielimelle viitannut hänen alaisensa sairauslomaan, kyse oli ollut asiakirjaan sisällytetystä, julkisuuslain 24 §:n 25 kohdan perusteella terveydentilaan viittaavasta salapidettävästä tiedosta, jota esimies ei olisi saanut luovuttaa ulkopuolisille.

Koska moitittavaan menettelyyn syyllistynyt esimies oli siirtynyt eläkkeelle, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi vain tarpeelliseksi kiinnittää kyseisen oikeusaputoimiston huomiota vastaisessa toiminnassa siihen, mitä hän oli todennut asiakirjojen julkisuudesta ja asianmukaisesta esimiestoiminnasta.

Julkisuuslain 5 §:n 2 momentti, 22 §, 23 § ja 24 §:n 25 kohta
Valtion virkamieslain 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.