29.5.2006

Käräjäoikeus - Käräjäsihteeri - Laiminlyönti

Käräjäsihteerin menettely

Käräjäoikeuden käräjäsihteeri oli laiminlyönyt toimittaa tyytymättömyyttä ilmoittaneelle velkomisasian vastaajalle muutoksenhakua varten jäljennöksen käräjäoikeuden tuomiosta valitusosoituksineen ennen valituksen tekemiselle säädetyn 30 päivän määräajan umpeen kulumista, mistä johtuen käräjäoikeuden ratkaisu oli saanut lainvoiman ja velkomisasian kantajapuoli oli lähettänyt sen ulosottoviranomaisille täytäntöön pantavaksi. Kirjoittamansa mukaan velkomisasian vastaajalla olisi ollut tarkoitus hakea hovioikeudelta muutosta vääränä pitämäänsä käräjäoikeuden tuomioon.

Apulaisoikeuskansleri totesi kannanotossaan, että tuomion jäljennöksen lähettämättä jättäminen tyytymättömyyttä ilmoittaneelle asianosaiselle on luonteeltaan vakava laiminlyönti. Tällainen virhe on omiaan myös vaarantamaan luottamusta oikeudenhoidon asianmukaiseen toimivuuteen.

Menettelyn moitittavuutta arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti kuitenkin huomioon erityisesti sen, mitä laamanni oli kertonut käräjäsihteerin tuolloisesta työpaineesta. Apulaisoikeuskansleri piti uskottavana, että tämä oli osaltaan heikentänyt käräjäsihteerin tarkkaavaisuutta ja vaikuttanut tämän kykyyn suoriutua virheettömästi tehtävistään. Mainittu seikka ei poistanut käräjäsihteerin vastuuta laiminlyönnistä mutta vaikutti sen oikeudelliseen arviointiin.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjäsihteerille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n nojalla huomautuksen vastaisen varalle virkatehtävänsä laiminlyömisestä. Apulaisoikeuskansleri katsoi myös hankitusta selvityksestä olevan pääteltävissä, että ainakin tapahtuma-aikana käräjäoikeudessa on ollut työjärjestelyjen arvioimisen ja käräjäsihteerien työmäärän seurannan tarvetta, ja koska tämä asia kuuluu viime kädessä laamannin vastuualueeseen, hän saattoi tästä esittämänsä näkökohdat käräjäoikeuden laamannin tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.