16.5.2006

Suostumus - Salassa pidettävän tiedon antaminen - Lääninhallitus - Kanteluratkaisu

Lääninhallituksen menettely kanteluasiassa

Kantelijat arvostelivat oikeuskanslerille osoittamissaan erillisissä kantelukirjoituksissa lääninhallituksen kanteluunsa antamaa ratkaisua. Asiassa ilmeni, että lääninhallituksen päätös oli annettu kantelijoille yhteisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan oli tulkinnanvaraista, voitiinko yhteisesti tehdyn kantelun katsoa merkitsevän, että henkilö oli antanut häntä koskevan salassa pidettävän tiedon antamiseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 26 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun suostumuksensa. Sanottua säännöstä koskevien perusteluiden (hallituksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 30/1998 vp) mukaan suostumuksen muoto on vapaa. Suostumuksen on toisaalta kuitenkin oltava nimenomainen, mikä saattaa hallituksen esityksen perusteluiden mukaan käytännössä edellyttää kirjallisen suostumuksen vaatimista. Asiassa aikaisemmin saadusta suostumuksesta ja lääninhallitukselle yhteisesti tehdystä kantelusta huolimatta olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan ollut perusteltua, että ratkaisut olisi annettu kantelijoille erillisinä siten, että ratkaisuissa olisi käsitelty kyseisiä tietoja vain kummankin omalta osalta. Hän saattoi näkemyksensä lääninhallituksen ja asiassa selvityksiä antaneiden tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.