5.4.2006

Oikeudenkäyntikulut - Vakuutusoikeus - Päätöksen poistaminen

Päätöksen poistamista koskeva esitys vakuutusoikeudelle

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli kysymys Kansaneläkelaitoksen menettelystä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaisessa asiassa ja vakuutusoikeuden muutoksenhakuun antamasta ratkaisusta.

Vakuutusoikeus oli päätöksessään katsonut, että Kansaneläkelaitos oli valituksen johdosta antamallaan päätöksellä hyväksynyt kaikilta osin valittajan vakuutusoikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä esitetyt Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulumista koskevat vaatimukset. Viimeksi mainittu päätös oli näin ollen kansaneläkelain 73 a §:ssä tarkoitettu oikaisupäätös, jonka antaminen vakuutusoikeuden mukaan merkitsi, että valittajan vakuutusoikeudelle osoittama valitus oli rauennut. Vakuutusoikeus katsoi päätöksessään edelleen, että koska valitus oli edellä kuvatulla tavalla rauennut, vakuutusoikeudella ei ollut ollut käsiteltävänään Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuuluvaa vaatimusta eikä se voinut näin ollen määrätä suoritettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Oikeuskansleri katsoi, että vakuutusoikeuden päätös oli perustunut hallituksen esityksen 117/1994 perusteluissa lausuttuun, ei sen sijaan lainvahvuiseen säännökseen. Hallintolainkäyttölain 74 ja 75 §:n voimaantulon myötä edellytykset noudattaa aiemmin hallituksen esityksen perusteluissa lausuttua asian raukeamisesta ovat menneet. Sovellettavaksi tulee viimeksi mainitun lain 75 §:n 2 momentti silloin, kun valituksen kohteena olevan päätöksen tehnyt viranomainen, sinänsä aivan aiheellisesti, korjaa virheellisen päätöksensä, minkä seurauksena pääasiasta ei enää tarvitse lausua, mutta tutkittavana on vielä kuluvaatimus. Tähän päätöksen korjannut viranomainen ei ole puuttunut.

Oikeuskanslerin mukaan hallintolainkäytön hyviä puolia on, että pääsääntöisesti asianosainen kykenee itse suoriutumaan prosessista. Tämä ei kuitenkaan ole, eikä voikaan olla poikkeuksetonta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa oikeaan lopputulokseen pääseminen edellytti oikeudellista asiantuntija-apua, josta oli maksettava käypä hinta. Näin siitä huolimatta, että Kansaneläkelaitos olisi alun perin voinut tehdä asiassa oikean ratkaisun. Hän katsoi johtopäätöksenään, että vakuutusoikeuden antama päätös oli perustunut ilmeisesti väärään hallintolainkäyttölain 74 ja 75 §:n soveltamiseen. Tämän vuoksi oikeuskansleri esitti valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla, että Vakuutusoikeus kansaneläkelain 74 §:n 1 momentin perusteella poistaa päätöksensä ja määrää asian uudelleen käsiteltäväksi sekä viimeksi lausutun osalta harkitsee, voiko se välittömästi ratkaista kantelijan kuluvaatimuksen hänen hyväkseen.

Vakuutusoikeus on päätöksellään 20.9.2007 poistanut 11.11.2004 antamansa päätöksen ja ottanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeus on määrännyt Kansaneläkelaitoksen suorittamaan korvauksen kantelijan oikeudenkäyntikuluista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.