25.10.2005

Hallituksen esityksen valmistelu - Maastoliikennelain muutosesitys - Viivästymisen välttäminen - Resurssien varaaminen - Vastuu ympäristöstä - Perusoikeuksien turvaaminen

Perusoikeuksien turvaaminen ja maastoliikennelain muutoksen valmistelu

Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n kantelun mukaan maastoliikennelain 4 §:n 1 momentin perusteella voidaan maanomistajan luvalla perustaa ns. moottorikelkkailu-uria. Tämä on antanut mahdollisuuden - vastoin lain tarkoitusta - perustaa kelkkailuväyliä tällaisina urina naapureita kuulematta ja ympäristövaikutuksia selvittämättä. Mahdollisuutta on käytetty runsaasti hyväksi muun muassa ympäristöviranomaisten tuella. Liitto oli tehnyt vuosina 2001, 2002 ja 2004 ympäristöministeriölle aloitteita maastoliikennelain uudistamiseksi. Kantelussa oli myös viitattu siihen ratkaisuun, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli 15.11.2002 antanut Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n kanteluun.

Tuossa ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies oli mm. todennut, että osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sääntelyn puuttumisen ohella puutteena on myös se, että moottorikelkkailu-urien perustamisesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Ratkaisussa on viitattu perustuslain 20 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon, ja perustuslain 22 §:ään, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Apulaisoikeusasiamiehen mielestä vallitsevan tilanteen muuttaminen edellyttäisi lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, minkä vuoksi hän oli saattanut esittämänsä näkökohdat ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön tietoon.

Oikeuskansleri on vastauksessaan todennut, että ympäristöministeriössä oli ryhdytty toimenpiteisiin, jotka tähtäävät maastoliikennelain muuttamista koskevan hallituksen esityksen antamiseen. Ministeriön selvitykseen kuuluvista toimenpiteistä on voinut saada sen kuvan, että asiassa olisi kenties voitu edetä ripeämminkin. Selvityksestä ei kuitenkaan ole ilmennyt aihetta epäillä, että valmistelusta ministeriössä vastaavat virkamiehet olisivat viivytelleet asiassa tai menetelleet muutoinkaan virkavelvollisuutensa vastaisesti.

Viitaten apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa esitettyyn lausumaan oikeuskansleri on lisäksi lausunut, että moottorikelkkailu-urien perustamisesta haittaa kärsivien oikeusturva on jäänyt toteutumatta ja oikeudellisesti arveluttava tilanne on pitkittynyt ja voimistunut uusien hankkeiden johdosta. Hallituksen esityksen, jolla tilanne on tarkoitus korjata, antaminen tulee myöhentymään selvästi siitä, mitä ympäristöministeriö on selvityksessä esittänyt.

Näillä perusteilla oikeuskansleri on pitänyt aiheellisena, minkä hän on käsityksenään saattanut ympäristöministeriön tietoon, että ministeriö tukee esityksen valmistelua ja tarvittaessa huolehtii siitä, ettei sen antaminen viivästy ainakaan voimavarojen vähäisyydestä johtuen, jos valmistelu saattaa vielä osoittautua ennakoitua monitahoisemmaksi ja työläämmäksi.

PeL 20.2 §, 22 §
Maastoliikennelaki 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.