29.12.2005

Kiinteistövirasto - Torimyynti - Viranomaisen todistus

Kiinteistöviraston menettely torimyyntiasiassa

Tilapäistä myyntitoimintaa sai harjoittaa kaupungin toreilla niin sanotuilla maalaispaikoilla sellainen yksityishenkilö, joka oman taloutensa voimin joko viljelee tai valmistaa myytäväksi tuotavan tuotteen. Kiinteistöviraston antaman selvityksen mukaan kotipaikkakunnasta riippumatta toriluvan hakijalta edellytetään selvitys myyntiin tarjoamiensa tuotteiden alkuperästä harjoitettaessa tilapäistä myyntitoimintaa. Ulkopaikkakuntalaisen on toimitettava tuotteen alkuperästä viranomaisen antama todistus. Kiinteistövirasto totesi selvityksessään seuraavaa: "Oikeudellisesti kysymyksessä oleva todistus on luonteeltaan kotikunnan viranomaisen antama vapaamuotoinen suositus, lausunto, jossa todetaan hakijan kotipaikkakunnan ohella hänen harjoittamansa toiminnan laatu ja tunnettavuus." Edelleen selvityksessä todetaan, että "viranomaiseksi on hyväksytty mikä tahansa asianomaisen kunnan viranomainen, kuten muun muassa poliisi, kunnan elinkeinoviranomaiset sekä maa- ja metsätalousviranomaiset".

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kiinteistövirastolla on oikeus vaatia selvitys toriluvan hakijalta hänen myyntiin tarjoamiensa tuotteiden alkuperästä. Niin sanotut maalaispaikat edellyttävät, että hakija itse tai oman taloutensa voimin joko viljelee tai valmistaa myytäväksi tuotettavan tuotteen. Tämä on voitava myös todistaa. Kiinteistöviraston menettely asiassa oli kuitenkin omiaan saattamaan ulkopaikkakuntalaiset eri arvoiseen asemaan, koska heidän on lähetettävä vaadittu viranomaisen todistus tuotteiden alkuperästä, kun taas paikkakuntalaiset voivat esitellä tuotteitaan luvan hakemisen yhteydessä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kiinteistöviraston vaatimukselle, jonka mukaan tuotteen alkuperästä on toimitettava viranomaisen antama todistus, ei löydy lainsäädännöllistä pohjaa. Kiinteistövirasto ei ollut muutoinkaan kyennyt perustelemaan vaatimuksen oikeudellista perustaa. Asiaa arvioitaessa oli otettava huomioon myös se, että viranomaiset voivat antaa todistuksia vain toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Kiinteistövirasto ei ollut itsekkään selvityksessään kyennyt yksilöimään, minkä viranomaisen tehtäviin kyseisenlaisen "todistuksen" antaminen kuuluisi.

Näin ollen apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupungin ei tule asettaa oikeudellisesti perusteetonta vaatimusta torimyynnille. Ulkopaikkakuntalaisen on apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan voitava esittää muukin luotettava selvitys kuin "viranomaisen todistus" tuotteidensa alkuperästä. Niin halutessaan ulkopaikkakuntalaiselle on myös varattava mahdollisuus esitellä tuotteitaan henkilökohtaisesti ennen toriluvan myöntämistä. Vastuu siitä, että myyntiin tarkoitettujen tuotteitten alkuperää ei voitaisi selvittää ja hyväksyä, kuuluu viimekädessä tuotteita myyntiin tarjoavalle hakijalle. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi edellä esittämänsä käsityksensä ulkopaikkakuntalaisilta vaadittavasta selvityksestä kaupungin kiinteistövirastolle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.