28.11.2005

Lainsäädäntövallan delegointi - Asetus - Henkivakuutusyhtiö - Laajennettu toimintapääoma

Luonnos asetukseksi henkivakuutusyhtiön laajennetusta toimintapääomasta ja valvontarajoista

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa, voidaanko henkivakuutusyhtiön laajennetusta toimintapääomasta ja valvontarajoista antaa ministeriön luonnoksen mukainen asetus, kun otetaan huomioon perustuslain 80 §.

Oikeuskansleri on yhtynyt oikeusministeriön lausuntoon, jonka mukaan vakuutusyhtiölain 11 luvun 13 §:n 1 momentin valtuutuksen perusteella asetuksella voidaan antaa säännöksiä vakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoman ja siihen liittyvien liiketaloudellisten seikkojen laskentakaavioista. Sanamuodoltaan valtuutus on kuitenkin antanut pitemmälle meneviä mahdollisuuksia säätää vakavaraisuuteen liittyvistä tekijöistä. Asetus ei kuitenkaan saa sisältää sellaisia rajoituksia, jotka menevät pidemmälle kuin valtuutuksessa asetetut reunaehdot.

Oikeuskansleri on katsonut, että huolimatta asetusluonnoksen teknisyydestä ja sen soveltajien suppeasta määrästä, kysymys on vakuutusyhtiötoiminnan olennaisesta ydinalueesta. Perustuslakivaliokunta on kuultuaan asiantuntijoita valtuutussäännöksestä todennut, että saadun selvityksen mukaan ministeriön asetuksella oli tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä vain vakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoman ja siihen liittyvien liiketaloudellisten seikkojen laskentakaavoista. Tällä perusteella oikeuskansleri on katsonut, että valtuutussäännös koskisi ainoastaan laskennallistekniseksi katsottava seikkoja, vaikka säännös sen täsmentämisenkin jälkeen on sanamuodoltaan väljempi ja jättää tilaa tulkinnalle.

Oikeuskansleri on päätynyt kannanotossaan siihen, että kun otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan lausuma sekä asetuksen merkitys vakuutusyhtiötoiminnassa, laajennettua toimintapääomaa ja valvontarajoja koskevia säännöksiä ei voi säätää ministeriön asetuksella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.