23.11.2005

Teknisen lautakunnan menettely - Valitusosoitus - Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Neuvonta muutoksenhausta

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että vaikka julkisista hankinnoista annettuun lakiin ei aikaisemmin sisältynyt säännöstä hakemusosoituksen antamisesta, viranomaisella on oltava tieto siitä, miten julkista hankintaa koskevasta päätöksestä haetaan muutosta. Hyvän hallintotavan mukaista on, että viranomainen antaa neuvoja myös muutoksenhakuun liittyen.

Siinä vaiheessa, kun kantelija oli tehnyt oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle ja vaatinut tehdyn päätöksen kumoamista alueen lumitöiden osalta ja hänen tekemänsä tarjouksen hyväksymistä, lautakunnan olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä tullut julkisista hankinnoista annetun lain 9a §:n 3 momentin säännös huomioon ottaen havaita se, että asian käsittely kuuluu markkinaoikeudelle eikä tekniselle lautakunnalle. Näin ollen lautakunnan ei olisi tullut liittää päätökseensä valitusosoitusta hallinto-oikeuteen.

Kun julkisista hankinnoista annettua lakia on muutoksenhakuun liittyen selvennetty (laki 21/2005) nyt esillä olevan tapahtuman jälkeen, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti teknisen lautakunnan huomiota vastaisen varalle hyvän hallintotavan mukaiseen neuvojen antamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.