07.11.2005

Kirjeeseen vastaaminen - Partisaanikorvauslaki

Partisaani-iskut ja korvaaminen

Kantelija arvosteli Valtiokonttorin mielestään epäjohdonmukaista ja puutteellista tulkintaa valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille annetun lain mukaisissa korvausasioissa. Kantelijan mukaan ns. partisaanikorvauslain puutteet olivat johtaneet perustuslaissa tarkoitetun tasa-arvon kannalta kyseenalaisiin tulkintoihin Valtiokonttorin käsitellessä korvaushakemuksia. Lisäksi kantelija arvosteli peruspalveluministerin menettelyä kertoen saaneensa korvauskäytännön epäjohdonmukaisuuksia koskeneeseen yksityiskohtaiseen kirjelmäänsä vastaukseksi vain ministerin postikortin.

Oikeuskansleri totesi partisaanikorvauslain säännösten edellyttävän päätöksentekijöiltä tulkintaa ja näytön arviointia ja Valtiokonttorin käyttävän partisaanikorvauslain mukaisia korvausasioita ratkaistessaan sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa. Yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan osaltaan edistää korvauspäätösten asianmukaisella perustelemisella. Oikeuskansleri ei voi ryhtyä tutkimaan yksittäisiä korvauspäätöksiä ilman asianomaisten henkilöiden valtuutusta. Asianomaisilla on ollut mahdollisuus saattaa Valtiokonttorin päätökset vakuutusoikeuden ratkaistaviksi. Oikeuskansleri ei viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana voi puuttua toimivaltaisten viranomaisten ja tuomioistuinten niiden harkintavallan puitteissa tapahtuvaan päätöksentekoon. Siltä osin kuin kantelukirjoituksessa epäiltiin, että korvauksia olisi maksettu henkilöille, joille niitä ei olisi kuulunut maksaa, oikeuskanslerilla ei laillisuusvalvojana ole mahdollisuutta ryhtyä arvioimaan korvausasioissa esitettyä lääketieteellistä ja muuta näyttöä uudelleen. Asiassa käytettävissä olleen selvityksen perusteella ollut perusteita epäillä lainvastaista menettelyä. Asiassa ei ollut ilmennyt myöskään sellaista, johon oikeuskanslerilla valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 7 §:n perusteella olisi ollut perusteita puuttua.

Kantelijan sosiaali- ja terveysministeriölle osoittaman kirjeen ja siihen vastaamisen osalta oikeuskansleri totesi hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen lähtökohtaisesti edellyttävän, että viranomaiselle lähetettyihin asiallisiin kirjeisiin ja tiedusteluihin vastataan kohtuullisessa ajassa.

Kantelijalle annettu vastaus ei käytettävissä olleen selvityksen mukaan ollut sinänsä viivästynyt. Jos kyseessä olisi ollut henkilön omaa korvausasiaa koskeva tiedustelu, olisi ollut paikallaan, että vastaus olisi ollut laajempi ja seikkaperäisempi. Se, vastaako ministeri kirjeeseen henkilökohtaisesti vai antaako hän vastaamisen jonkun virkamiehen tehtäväksi, on sinänsä hänen harkinnassaan. Epäselväksi jäi, miksi Valtiokonttorin antamaa lausuntoa, jossa oli selvitetty korvauslain sisältöä ja korvausasioiden käsittelyä, ei ollut annettu kantelijalle tiedoksi, vaan asiassa oli päädytty vastaamaan edeltä ilmenevällä tavalla. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan se, että Valtiokonttori ei ole sosiaali- ja terveysministeriön alainen viranomainen, ei sinänsä olisi ollut este kyseisen lausunnon antamiselle tiedoksi, ottaen myös huomioon, että kyseinen partisaanikorvauslaki oli valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota kirjeisiin ja tiedusteluihin vastaamisesta esittämäänsä ja lähetti jäljennöksen päätöksestään tiedoksi myös Valtiokonttorille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.