17.10.2005

Potilas - Terveydenhuolto - Poliisi

Päihtyneen potilaan hoitoon ja hoidon järjestämiseen sekä terveydenhuollon yhteistyöhön liittyvät kysymykset

Oikeuskanslerille vuonna 2003 osoitetussa kantelukirjelmässä oli moitittu eräässä sairaalassa toimivan perusterveydenhuollon päivystyspoliklinikan menettelyä, kun alkoholin vaikutuksen alaisena psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia varten omasta aloitteestaan saapunut potilas oli toimitettu poliisin huostaan selviämään ennen mielentilan ja psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia. Asiassa hankittu selvitys osoitti, että menettelyn syynä oli ollut "vanha käytäntö". Apulaisoikeuskansleri on asiassa 17.3.2005 antamassaan päätöksessä kiinnittänyt asianomaisten terveydenhuollon ja poliisin toimijoiden huomiota siihen, että vapauden menettämistä koskevien toimenpiteiden tulee aina perustua nimenomaiseen lainsäädäntöön ja tapauskohtaiseen harkintaan, ja katsonut, että myöskään potilaslaissa tarkoitettu oikeus hyvään hoitoon ei kyseisessä tilanteessa toteutunut.

Koska tapauksen tutkinnan yhteydessä hankitusta selvityksestä oli pääteltävissä, että sanotunlainen "vanha käytäntö" saattaisi olla käytössä laajemminkin, apulaisoikeuskansleri pyysi Etelä-Suomen lääninhallitusta selvittämään tilannetta tältä osin läänin alueella ja läänin poliisiosastoa ja sosiaali- ja terveysosastoa tekemään tarvittavat johtopäätökset siitä, millaisia kehittämistarpeita poliisiviranomaisten ja terveydenhuollon yhteistyössä mahdollisesti on.

Etelä-Suomen lääninhallituksen apulaisoikeuskanslerille toimittaman 22.9.2005 päivätyn selvityksen mukaan poliisin ja terveydenhuollon toimintatavat vaihtelevat alueellisesti. Lääninhallitus totesi muun muassa, että päivystyspoliklinikalle mielenterveydellisen tilan ja hoidon tarpeen arviota varten hakeutuneen potilaan toimittamisen poliisilain nojalla päihtyneiden selviämissuojaan ennen hoidon tarpeen lääketieteellistä arviointia tulisi olla poikkeuksellisen toimenpiteen. Lääninhallituksen mukaan perusteena voi lähinnä olla häiriön tuottaminen julkisella paikalla. Muutoin humalaisen ja itsetuhoiseksi epäillyn henkilön kohdalla ensisijaisia ovat terveydenhuollon toimenpiteet. Lääninhallitus ilmoitti ryhtyneensä asiassa välittömiin ohjaaviin toimenpiteisiin läänin alueella saattamalla sekä poliisiosaston että sosiaali- ja terveysosaston toimesta vastauksessa esitetyt linjaukset asianomaisten viranomaisten tietoon.

Koska Etelä-Suomen lääninhallituksen vastauksesta kävi ilmi, että vastaavanlaisia ongelmia ja kehittämistarpeita oletettavasti esiintyy myös muiden läänien kohdalla ja koska - kuten lääninhallituskin toteaa - päihdeongelmien lisääntymisen voidaan ennustaa tulevan jatkossa kuormittamaan terveydenhuollon päivystysyksiköitä lisääntyvässä määrin eli tällaisten ongelmien voidaan arvioida yleistyvän, apulaisoikeuskansleri saattoi asian sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tietoon mahdollisten toimenpiteiden harkitsemista varten. Etelä-Suomen lääninhallitus oli vastauksessaan pitänyt aiheellisena, että ministeriöt antaisivat asiassa valtakunnalliset ohjeet.

Apulaisoikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ja sisäasiainministeriötä ilmoittamaan 1.6.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat asiassa nähneet aiheelliseksi ryhtyä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.