13.10.2005

Syyteharkinta - Viipyminen - Vanhentuminen

Syyteharkinnan viipyminen

Epäiltyä velallisen petosta koskeneen rikosasian syyteoikeus oli vanhentunut syyteharkinnan aikana. Ennen vanhentumistaan asia oli ollut syyttäjän harkittavana jo noin kaksi ja puoli vuotta. Kaiken kaikkiaan kesti runsaat kahdeksan vuotta ennen kuin syyttäjä teki syyteoikeuden vanhentumisen perusteella syyttämättäjättämispäätöksen asiassa. Syyteharkinnasta vastannut johtava kihlakunnansyyttäjä ilmoitti antamassaan selvityksessä, että asia oli epähuomiossa jäänyt häneltä ratkaisematta ennen syyteoikeuden vanhentumista. Apulaisoikeuskansleri antoi johtavalle kihlakunnansyyttäjälle asian johdosta huomautuksen.

Yleisistä syyttäjistä annetun lain mukaan syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen kannalta on välttämätöntä, ettei syyteharkinnassa olevien asioiden syyteoikeus syyteharkinnan hitauden tai syyttäjän huolimattomuuden vuoksi pääse vanhenemaan syyteharkinnan aikana. Syyteharkinnan joutuisuus on tärkeää myös ottaen huomioon Suomen perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä ja kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi syyteoikeuden vanhentumiseen johtavan syyttäjän huolimattomuuden voidaan apulaisoikeuskanslerin mukaan katsoa olevan omiaan heikentämään yleistä luottamusta syyttäjien kykyyn hoitaa tehtäviään.

Laki yleisistä syyttäjistä 1 § 1 mom
Suomen perustuslaki 21 § 1 mom
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 6 artikla 1 kappale
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 6 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.