16.08.2005

Vakuutusoikeus - Menettelyvirhe - Asianosaisen kuuleminen

Vakuutusoikeuden menettely työtapaturma-asiassa

Kantelija arvosteli oikeudenkäyntiä työtapaturma-asiassaan ja asiassa annettua ratkaisua. Kantelijan mukaan hänelle ei oikeudenkäynnin aikana annettu tilaisuutta tutustua vakuutuslaitoksen antamaan lausuntoon eikä antaa vastaselitystä. Asiassa oli kysymys vuonna 1995 annetusta vakuutusoikeuden ratkaisusta.

Asian tutkiminen rajattiin koskemaan epäiltyä menettelyvirhettä.

Vakuutusoikeuden selvityksen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteiden huomioon ottaminen kattavasti vakuutusoikeuden oikeudenkäyntimenettelyssä tapahtui vähitellen 1990-luvun alkupuolelta alkaen. Vakuutusoikeuden kuulemiskäytännön uudistaminen vastaamaan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia ei myöskään tapahtunut heti ihmisoikeussopimuksen tultua noudatettavaksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 19.7.1995 antaman ratkaisun (EIT:A-322) tultua tiedoksi vakuutusoikeudessa ryhdyttiin syksyllä 1995 uudistamaan kuulemismenettelyä. Asianosaisen kuulemisessa noudatettavat menettelytavat vakuutusoikeudessa ovat edelleen muuttuneet ja kehittyneet. Myös sovellettavat säännökset ovat muuttuneet asian ratkaisemisenjälkeen. Nykyisin vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölain säännöksiä asianosaisen kuulemisesta. Vakuutusoikeuden mukaan korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2004:55 asettaa entistäkin suuremmat vaatimukset vakuutusoikeuden kuulemiskäytännölle. Asian tullessa uudelleen vireilletulisi myös aikaisemman oikeudenkäyntiaineiston osalta korjata mahdollinen puute asianosaisen kuulemisessa.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, viitaten vakuutusoikeuden selvityksessään toteamaan, että vakuutusoikeudessa nykyisin noudatettavan menettelyn kannalta tarkasteltuna ja vallitsevien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan näkemyksen valossa vakuutusoikeuden menettelyä asiassa voidaan pitää virheellisenä. Kantelijalle olisi tullut lähettää tiedoksi vakuutusyhtiön vastine ja lisävastine ja varata hänelle mahdollisuus vastaselityksen antamiseen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asiassa ei todetusta menettelyvirheestä huolimatta ollut valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaisia perusteita esittää lainvoiman saaneen päätöksen purkamista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vielä huomiota tapaturmavakuutuslain 53 d §:ään (893/1994) ja totesi, että kantelijalle on itsellään mahdollisuus käyttää säännöksessä tarkoitettuja ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.