12.07.2005

Euroopan unioni - Kansallinen valmistelu ja täytäntöönpano - Toimivalta

Valtiovarainministeriön ja tullihallituksen välinen toimivallanjako Euroopan unionin tulliasioissa

Valtiovarainministeriön vero-osasto pyysi oikeuskanslerin oikeudellista kannanottoa valtiovarainministeriön ja tullihallituksen välisestä toimivallan jaosta erityisesti Euroopan unionin tullisäädöksiä koskevissa asioissa.

Vastauksessaan 12.7.2005 apulaisoikeuskanslerin sijainen ensinnäkin totesi, että kysymys on toisaalta toimivallan jaosta tulliasioita koskevan yhteisölainsäädännön valmistelussa ja kansallisessa vaikuttamisessa unionin toimielimissä ja toisaalta toimivallan jaosta unionilainsäädännön kansallisessa voimaanpanossa.

Muistiossa on ensinnä tarkasteltu ministeriöiden ja keskusvirastojen välistä yleistä toimivallan ja tehtävien jakoa. Toiseksi muistiossa on tarkasteltu asiaa Euroopan unionin lainsäädäntöasioiden kansallisen valmistelun ja erityisesti eduskunnan kuulemisen näkökulmasta. Kolmanneksi muistiossa on selostettu Euroopan unionin lainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa.

Valtiovarainministeriön ja tullihallituksen välistä toimivallanjakoa kokevan tarkastelun eräänä taustatekijänä on ollut se, että eräissä Euroopan unionin jäsenmaissa on käytössä ministeriöhallintojärjestelmä, jossa päätäntävalta on uskottu poliittisesti vastuunalaiselle ministerille. Eräissä muissa maissa puolestaan valtaosa hallinnosta hoidetaan hallituksen alaisissa itsenäistä päätäntävaltaa käyttävissä keskushallintoviranomaisissa. Niiden asema ministeriöön nähden on vahva. Näistä Euroopan unionin eräiden jäsenvaltioiden keskushallintojärjestelmän eroista johtuu muun muassa se, että kaikki osanottajat Euroopan unionin jäsenmaiden tullihallitusten pääjohtajien kokouksissa eivät ole oman puhevaltansa ja päätäntävaltansa suhteen samassa asemassa.

Suomen ylimmän asteen hallintojärjestelmä on ministeriöhallintojärjestelmän ja keskusvirastojärjestelmän yhteensulautuma. Suomessa kukin ministeriö vastaa perustuslain 68 §:n mukaisesti toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Tullipolitiikkaa toteutetaan lainsäädännön kautta. Ministeriöiden päätehtävä on ministeriön toimialaan kuuluvasta lainsäädännöstä huolehtiminen. Ministeriön toimialaan kuuluvista lainsäädäntöasioista osaltaan vastaa virkatoimistaan perustuslain 60 §:n 2 momentin mukaisesti eduskunnalle vastuunalainen ministeri. Ministeri on parlamentaarisessa vastuussa myös osallistuessaan EU-säädösehdotusten käsittelyyn unionin neuvostossa ja muutoinkin ministeriönsä virkamiesten osallistuessa EU:n säädösvalmisteluun. Keskusvirastoille kuuluu asianomaisen hallinnonalan lainsäädännön toimeenpanotehtävät. Eräillä oikeudenaloilla, muun muassa tulliasioissa, keskusvirastotason viranomaisilla on keskeinen osa myös lainsäädännön sisällöllisten ja menettelyllisten säännösten valmistelussa. Kysymys on kuitenkin ministeriön ja keskusviraston välisestä yhteistyöstä.

Euroopan unionin lainsäädäntöasioiden kansallisen valmistelun osalta apulaisoikeuskanslerin sijaisen kannanotossa viitattiin perustuslain 93 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun perustuslain 96 §:ssä säädetyllä tavalla. Kansallista lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan informoiminen ja sen määrittelemän lainsäädäntökannan toteuttaminen kuuluu toimistaan eduskunnalle parlamentaarisessa vastuussa olevalle ministerille. Euroopan unionissa päätettävien asioiden kansallinen valmistelu tapahtuu siten poliittisella tasolla.

Euroopan unionin lainsäädännön kansallinen täytäntöönpano tapahtuu asianomaisen jäsenmaan oman valtiosäännön mukaisesti. EU:n neuvoston asetukset, joilla on tulliasioissa merkittävä osuus, ovat jäsenmaissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Muiden Euroopan unionin säännösten kansallisen voimaanpanon säädöstaso määräytyy perustuslain 80 §:n mukaisesti. Eduskunnan säätämän lain jälkeinen asetuksenantotaso olisi siten lähes poikkeuksetta valtioneuvostotaso. Mahdollisuudet antaa oikeudellisia normeja ministeriötä alemmalla tasolla ovat perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan varsin rajoitetut. Myös tämä Euroopan unionin lainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön tasoa koskeva vaatimus vaikuttaa ministeriön ja keskusvirastotason viranomaisten toimivallan jakoon Euroopan unionin tulliasioissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.