21.06.2005

Viranomaisen huolehtimisvelvollisuus - Virkamiehen irtisanominen - Virantoimituksesta pidättäminen - Sairauspäiväraha - Ammattitauti-ilmoitus - Työterveyshuolto

Menettely sairauspäivärahan hakemista, ammattitauti-ilmoitusta ja työterveyspalveluiden käyttöä koskevassa asiassa

Kantelukirjoituksen mukaan johtava kihlakunnanvouti oli laiminlyönyt virkavelvollisuutensa jättämällä hakematta kantelijaa koskevat sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat. Lisäksi kantelukirjoituksen mukaan johtava kihlakunnanvouti oli laiminlyönyt ammattitauti-ilmoituksen laatimisen ja lähettämisen valtiokonttorille. Kirjoituksen mukaan kantelijaa oli myös kielletty käyttämästä työterveyshuollon palveluita.

Johtava kihlakunnanvouti katsoi antamassaan selvityksessä, että viraston asiana on ollut vain hakea virastolle kuuluva sairausloman palkkaa vastaava osa. Sen osalta hakuaika on ollut neljä kuukautta takautuvasti. Johtavan kihlakunnanvoudin antaman selvityksen mukaan kantelija ei ollut tehnyt ilmoitusta ammattitaudista työnantajalle. Johtava kihlakunnanvouti ei ollut pitänyt pelkkää lääkärintodistukseen kohtaan "ammattitautiepäily" tehtyä merkintää ammattitauti-ilmoituksena. Selvityksen mukaan hänellä olisi muutenkin ollut työnantajan edustajana oikeus sillä tavalla soveltaa lakia, että hän olisi voinut jättää ilmoituksen tekemättä, koska sairaus ei mahtunut ammattitautilain ja -asetuksen soveltamisalaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan kantelija olisi saanut Kansaneläkelaitoksen päätöksen aikaisemmin, jos kihlakunnan ulosottovirasto olisi toimittanut kantelijan sille toimittaman lääkärinlausunnon ja päivärahahakemuksen aikaisemmin laitokselle. Sitä, olisiko johtavalla kihlakunnanvoudilla ollut tapaturmavakuutuslain 39 §:n mukainen velvollisuus ilmoittaa kantelijan toimittaman lääkärinlausunnon perusteella ammattitaudista vakuutuslaitokselle, voitiin apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan pitää tulkinnanvaraisena. Johtavan kihlakunnanvoudin tai ulosottoviraston ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan voitu katsoa menetelleen sairauspäivärahaa ja ammattitauti-ilmoitusta koskevissa asioissa sillä tavalla lainvastaisesti, että hänellä viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana olisi ollut perusteita varsinaisesti moittia asiassa noudatettua menettelyä. Hän kiinnitti kuitenkin johtavan kihlakunnanvoudin huomiota valtion virkamieslain 13 §:ssä viranomaiselle asetettuun huolehtimisvelvollisuuteen.

Kantelijan virkasuhde oli irtisanottu valtion virkamieslain 25 §:n nojalla ja hänet oli valtion virkamieslain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla pidätetty virantoimituksesta. Tampereen kihlakunnan ulosottoviraston työterveyspalveluita hoitavalle yritykselle osoitetussa kirjeessä oli todettu, että kantelijalla ei ollut oikeutta käyttää palveluita kihlakunnan ulosottoviraston laskuun.

Työterveyshuoltolaissa ei ole säännöksiä virkamiehen oikeudesta työterveyspalveluihin esimerkiksi virasta pidättämisen aikana, vaan siinä säädetään lähinnä palveluiden järjestämisvelvollisuudesta ja sisällöstä. Valtion virkamieslaissa ei myöskään ole säännöstä oikeudesta työterveyshuollon palveluihin virasta pidättämisen aikana. Apulaisoikeuskanslerin sijaisella ei ollut oikeudellisia perusteita katsoa kihlakunnan ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin menetelleen asiassa lainvastaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.