14.06.2005

Toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnat - Riippumattomuus - Esteellisyys

Muutoksenhakulautakuntien jäsenten riippumattomuus

Kantelija arvosteli Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan eläkejaostoon ja hallitukseen kuuluvien henkilöiden toimimista jäseninä eläkelautakunnassa. Kirjoituksen mukaan eläkelautakunnassa toimivat varsinaisina jäseninä henkilöt, jotka molemmat olivat olleet eläkekassan eläkejaostossa tekemässä 5.9.2003 kantelijaa koskevaa kielteistä päätöstä. Lisäksi kaksi eläkekassan hallituksen varsinaista jäsentä toimii eläkelautakunnassa varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä. Eläkelautakunnan varajäsen oli ollut Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunnan varsinainen jäsen lautakunnan käsitellessä kantelijan Kansaneläkelaitoksen päätöksestä tekemää valitusta. Kantelijan mukaan eläkekassan elimiin kuuluvia henkilöitä toimii jäsenininä myös tarkastuslautakunnassa. Kirjoituksen mukaan eläkekassan valtuuskunnan jäsen oli osallistunut hänen asiansa käsittelyyn eläkelautakunnassa.

Oikeuskansleri katsoi, että toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien jäsenten määräämisessä ja työelämän osapuolten asemassa ansioturvan muutoksenhakuasteissa on lähtökohtaisesti kysymys lainsäädännöllä järjestettävistä asioista eli yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, johon oikeuskanslerilla ei laillisuusvalvojana ole sellaisenaan perusteita puuttua. Eläkelautakunnan menettelyn osalta asian todettiin olevan vireillä vakuutusoikeudessa.

Siltä osin kuin sosiaali- ja terveysministeriö oli antamassaan lausunnossa muun muassa katsonut, että kaikkien muutoksenhakuasteiden jäsenet toimivat tuomarin tehtävissä ja heitä koskevat hallintolainkäytön jääviyssäännöt ja että jos muutoksenhakuasteen tuomari on osallistunut saman asian käsittelyyn alemmassa asteessa, hän ei osallistu päätöksentekoon, oikeuskansleri totesi seuraavan.

Esteellisyystapauksia voidaan sinänsä pyrkiä välttämään ja ehkäisemään ennalta kiinnittämällä etukäteen huomiota kulloiseenkin kokoonpanoon. Eläkelautakunnassa ja muissa toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnissa toimivien puolueettomuutta ja riippumattomuutta tulee kuitenkin arvioida myös laajemmasta näkökulmasta kuin yksittäisiä mahdollisia esteellisyystapauksia koskevana. Mahdolliset esteellisyystilanteet saattavat johtaa siihen, että lautakunnissa on ryhdyttävä erityisjärjestelyihin esteettömän kokoonpanon turvaamiseksi. Tämäntyyppisten järjestelyjen tarvetta voidaan jo sellaisenaan pitää lautakuntien riippumattomuuteen liittyvänä rakenteellisena ongelmana. Se, että eläkelaitoksen toimihenkilö tai hallintoelimiin kuuluva toimii jäsenenä vaikka toisenkin eläkejärjestelmän lautakunnassa tai se että henkilö toimii samanaikaisesti jäsenenä tai varajäsenenä useassa eri lautakunnassa, saattaa myös vaarantaa toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmää kohtaan tunnettua luottamusta. Nämä ovat osittain eri kysymyksiä kuin pelkästään se, onko muutoksenhakuelimen jäsenenä toimivaa pidettävä hallintolainkäyttölain ja oikeudenkäymiskaaren mukaisesti yksittäistapauksessa esteellisenä. Oikeuskansleri viittasi myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien puolueettomuudesta 6.11.2002 antamaan ratkaisuun.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut lausunnossaan kiinnittänyt toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän jäsenten riippumattomuutta koskeviin edellä todettuihin näkökohtiin riittävästi huomiota. Hän saattoi toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien jäsenten riippumattomuutta koskevat näkemyksensä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon huomioon otettavaksi lautakuntien jäseniä esitettäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.