26.05.2005

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Oikeudenkäynnin kesto

Oikeudenkäynnin kokonaiskesto ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta säätää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vähimmäisedellytyksistä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan katsonut, että oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto on osa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä. Esimerkiksi Suomea koskevassa Pitkänen-tapauksessa (annettu 9.3.2004) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan määräystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin järjestämisestä oli rikottu, kun oikeudenkäynti oli kestänyt yli seitsemän vuotta.

Kantelun kohteena oli patenttiriita, joka oli tullut Helsingin käräjäoikeudessa vireille 4.9.1995. Käräjäoikeus antoi välituomion 19.12.1997. Välituomiosta valitettiin Helsingin hovioikeuteen, joka antoi asian palauttamista koskevan päätöksen 31.8.1999. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 12.9.2000. Asia palautui Helsingin käräjäoikeuteen, missä se jaettiin osastolle 20.9.2000, ja käräjäoikeus antoi päätöksen 11.11.2002. Asian käsittely hovioikeudessa oli kantelua tutkittaessa vielä kesken.

Patenttiriidan käsittely alioikeudessa oli kestänyt ajanjaksot 4.9.1995-19.12.1997 ja 20.9.2002-11.11.2002 yhteenlaskien yli neljän vuoden ajan, mitä ei apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan voinut jutun laatu huomioon ottaen pitää kohtuuttomana tai ihmisoikeussopimuksen asettamien velvoitteiden vastaisena. Käsittely hovioikeudessa oli kestänyt noin neljän vuoden ajan, joskin jutun hovioikeuskäsittely oli apulaisoikeuskanslerin asiaa arvioidessa vielä kesken.

Apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään, että se tosiseikka, että kantelun kohteena olevan patenttiriitaa on käsitelty eri oikeusasteissa jo yli yhdeksän ja puolen vuoden ajan, on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella arvostelulle altis. Se, että kyse on ollut varsin vaikeasta patenttiasiasta, jota on käsitelty eri vaiheissa eri oikeusasteissa, lieventää asian oikeuskäsittelyn vitkauteen kohdistuvaa moitetta mutta ei poista sitä kokonaan. Vaikka mikään yksittäisistä oikeuskäsittelyn vaiheista alioikeudessa, hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa ei sellaisenaan ollut kohtuuttoman pitkä, yhteenlaskettuna yli yhdeksän ja puolen vuoden käsittelyaikaa voitiin pitää kohtuuttoman pitkänä. Lisäksi asian käsittely hovioikeudessa oli edelleen kesken.

Apulaisoikeuskansleri saattoi edellä mainitun käsityksensä oikeusministeriölle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.