23.05.2005

Sosiaaliviranomainen - Toimeentulotuki - Viipyminen

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipyminen

Kantelijan osalta oli tehty toimeentulotukilaskelma 9.7.2004, joka kohdistui kesäkuulle 2004. Kantelija oli tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, joka oli saapunut kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen 19.7.2004. Oikaisuvaatimus oli käsitelty kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa 3.11.2004. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen antaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen jaosto kokoontuu keskimäärin aina kerran kuukaudessa. Sosiaali- ja terveystoimi oli antamassaan selvityksessä todennut, että kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn oli kulunut kohtuuttoman pitkä aika, sillä oikaisuvaatimukset tulisi pyrkiä käsittelemään noin kolmen kuukauden sisällä siitä kun oikaisuvaatimus on saapunut aluetoimistoon valmisteltavaksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että perustuslain 21 § samoin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla korostavat asioiden mahdollisimman joutuisaa käsittelyä. Sosiaalihuoltoasetuksen 16 §:n 2 momentin mukaan toimeentulotukea koskevat oikaisuvaatimukset on käsiteltävä kiireellisesti. Asian käsittelyn viipyminen viranomaisessa saattaa vaarantaa asianosaisen oikeusturvaa. Erityisesti oikeusturva saattaa vaarantua silloin, kun kysymys on henkilön toimeentuloon liittyvästä asiasta. Asioiden hoito tulisi järjestää niin, että viipymisiltä vältyttäisiin. Kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittely oli kestänyt kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa lähes neljä kuukautta, mitä voitiin pitää kohtuuttoman pitkänä aikana. Edellä esitetyn perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen huomautti kaupungin sosiaali- ja terveystointa toimeentulotukea koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipymisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.