23.05.2005

Tulvavahinko - Hallintopäätös - Korvaaminen

Tulvavahinkojen korvaaminen muille kuin tulvavahinkolain 3 §:n 1 momentissa luetelluille korvauksensaajille

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain mukaista korvausta voidaan maksaa lain 3 §:n 1 momentissa luetelluille korvauksensaajille. Pykälän 2 momentin mukaan erityisistä syistä korvausta voidaan maksaa myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle yhtymälle tai yhteisölle.

Tulvavahinkokorvausta koskevat asiat ovat hallintolaissa tarkoitettuja hallintopäätöksellä ratkaistavia hallintoasioita, joista päättävät tulvavahinkolain 5 §:ssä säädetyt viranomaiset. Korvauspäätöksestä on asianosaisella valitusoikeus. Tulvavahinkoasiat voivat lisäksi tulla oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittaviksi viranomaismenettelyä koskevina kanteluina.

Tämän vuoksi oikeuskansleri ei voi toimivaltansa huomioon ottaen antaa maa- ja metsätalousministeriölle sellaisia yksityiskohtaisia oikeudellisia lain tulkinta- tai soveltamisohjeita, joilla saattaisi olla välitöntä vaikutusta ministeriössä vireille tulevan yksittäisen tulvavahinkoasian ratkaisuun. Yleiseltä kannalta oikeuskansleri totesi, että tulvavahinkokorvauksia voidaan myöntää ainoastaan talousarvion määrärahojen rajoissa. Tämän vuoksi korvaukset tulisi kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti sellaisten tulvavahinkolain perustarkoitusta palvelevien vahinkojen korvaamiseen, joilla on olennainen vaikutus tulvavahinkoja kärsineiden ihmisten asumisedellytyksiin ja muihin jokapäiväisen elämisen ja toimeentulon edellytyksiin.

Tulvavahinkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen erityisten syiden olemassaoloa tuli arvioida kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Erityiset syyt ovat aina poikkeuksia lain pääsäännöstä, ja niitä on sen vuoksi tulkittava ahtaasti. Erityisten syiden soveltaminen saattaisi tulla kyseeseen esimerkiksi sellaisissa tulvavahinkolain perustarkoituksen toteuttamisen kannalta selkeissä tapauksissa, joissa jokin lain soveltamisalan muodollistyyppinen seikka olisi muutoin esteenä korvauksen saannille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.