02.05.2005

Täytäntöönpanokieltovaatimus - Asian ratkaiseminen

Täytäntöönpanokieltovaatimuksen käsittely

Kantelija oli tehnyt kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen virkavaaliasiassa ja vaatinut täytäntöönpanokieltoa. Kantelija ei ollut saanut täytäntöönpanokieltoasiassa erillistä päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri totesi antamassaan päätöksessä, että vaikka hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentti ei aseta täytäntöönpanokieltovaatimuksen käsittelemiselle tai ratkaisemiselle ajallista kiireellisyys- tai muutakaan vaatimusta, on täytäntöönpanokieltovaatimus kuitenkin luonteensa vuoksi sellainen vaatimus, joka ajallisesti edeltää pääasiaratkaisua. Asioiden käsitteleminen hallinto-oikeudessa saattaa kestää usein kuukausia. Tämänkin vuoksi voidaan oikeudellisin perustein puoltaa menettelytapaa, että täytäntöönpanoa koskeva asia paitsi käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin ennen pääasiaratkaisun antamista, niin ratkaisu myös saatettaisiin vaatimuksen tekijän tietoon. Menettelyä voidaan perustella myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteella.

Hallinto-oikeus oli selvityksessään todennut, että asian esittelijä oli valituksen saavuttua hallinto-oikeuteen kysynyt jaoston puheenjohtajalta täytäntöönpanokieltovaatimuksen käsittelemisestä. Selvityksen antaneen jaoston puheenjohtajan mukaan nyt kysymyksessä olevan kaltaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen ei ole mahdollista ja päätös asiassa voisi olla ainoastaan hylkäävä. Selvityksen mukaan täytäntöönpanon kieltämisellä ei olisi saavutettu mitään.

Hallinto-oikeus oli valitusasiaan antamassaan päätöksessä kumonnut viranhaltijan päätöksen ja kaupunginhallituksen oikaisupäätöksen lainvastaisina. Päätöksen mukaan täytäntöönpanokieltovaatimuksesta lausuminen oli rauennut, koska määräaikainen virkasuhde oli päättynyt ennen hallinto-oikeuden ratkaisun antamista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että valitusasian lopputulos huomioon ottaen olisi ollut erityisen merkityksellistä käsitellä ja ratkaista täytäntöönpanoa koskeva vaatimus ennen pääasian ratkaisemista. Ei voida pitää asianmukaisena, että täytäntöönpanokieltovaatimuksesta lausuminen jätetään niin myöhäiseen ajankohtaan, ettei sillä ajankulumisen vuoksi ole enää merkitystä.

Apulaisoikeuskansleri otti asiaa arvioidessaan huomioon edellä mainitut hallinto-oikeuden päätöksestä ilmi käyvät seikat ja kiinnitti hallinto-oikeuden ja asiaa käsitelleen hallinto-oikeustuomarin ja jaoston puheenjohtajan huomiota päätöksessä täytäntöönpanokieltovaatimuksen ratkaisemisesta ja ratkaisun antamisesta esittämiinsä näkökohtiin.

Apulaisoikeuskansleri esitti saman periaatteellisen kannanoton myös tapauksessa Dnro 133/1/05, joka on ratkaistu 2.5.2005. Tuossa tapauksessa apulaisoikeuskansleri saattoi täytäntöönpanokielto- asian ratkaisemisesta ja ratkaisun antamisesta päätöksessä esittämänsä näkökohdat hallinto-oikeuden tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.