15.03.2005

Ministeriö - Organisaatiouudistus - Erittelyvirka - Talousjohtaja

Ministeriön mahdollisuudesta toteuttaa kehittämisjohtajan virkaa koskeva järjestely ministeriön erittelyviran (talousjohtaja) nimikemuutoksena

Liikenne- ja viestintäministeriössä suunniteltiin organisaatiouudistusta, joka olisi vaikuttanut useisiin ministeriön yksiköihin. Uudistuksen yhteydessä suunniteltiin muun muassa ministeriön talousyksikön päällikkönä toimivan talousjohtajan siirtämistä kansliapäällikön esikuntaan vaativiin erityistehtäviin sekä talousjohtajan virkanimikkeen muuttamista kehitysjohtajaksi.

Lausuntoasiakirjoista ilmeni, että kyseinen virka oli alunperin liikenne- ja viestintäministeriön apulaisosastopäällikön virka. Virkanimike oli 21.12.1999 muutettu ministeriön päätöksellä talousjohtajan viraksi eduskunnan vuoden 2000 talousarviokäsittelyssä antaman suostumuksen (31.01.21) mukaisesti. Ministeriön apulaisosastopäällikkö on valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 3 kohdassa mainittu erittelyvirka. Virkamieslain 4 §:n 2 momentin 1 - 9 kohdissa mainittuja virkoja ei saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty.

Oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiainosaston päällikön laatimassa muistiossa, jossa esitettyyn oikeuskansleri yhtyi, todettiin, että se, onko kysymys virkamieslain 4 §:n 2 momentissa luetellusta erittelyvirasta vai muunlaisesta virkamieslain mukaisesta virasta, on olennainen eduskunnan ja toisaalta ministeriön oman päätöksentekotoimivallan kannalta. Virkamieslaissa on yksiselitteisesti säädetty, että virkamieslain 4 §:n 2 momentissa säädettyjen järjestelyjen (viran perustaminen, lakkauttaminen, nimikkeen muuttaminen) toteuttaminen edellyttää erittelyviroissa eduskunnan nimenomaista myötävaikutusta, joka on eduskunnan suostumus talousarvioperusteluissa mainittua virkaa koskevalle em. järjestelylle. Eduskunnan suostumukseen perustuneessa liikenne- ja viestintäministeriön päätöksessä 21.12.1999 oli kysymys kyseisen viran nimikkeen muuttamisesta. Viran nimikkeen muuttamisessa on kysymys siitä, että edelleen tarpeellisena pidettävän viran virkanimike muutetaan viran muuttuneita tehtäviä tai muita viran sisällöllisiä muutoksia paremmin vastaavaksi. Virkanimikepäätöksessä viran status säilyy ennallaan. Erittelyviran virkanimikettä koskeva muutos apulaisosastopäälliköstä talousjohtajaksi ei ollut vaikuttanut itse viran erittelyvirka-asemaan, joka oli virkamieslain 4 § 2 mom. 3 kohdassa tarkoitettu apulaisosastopäällikön virkaa vastaava virka. Tämän vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajan virkaa koskeva järjestely edellytti virkamieslain 4 §:n 2 momentin mukaista eduskunnan suostumusta.

Ennen eduskunnan mahdollisen suostumuksen hakemista liikenne- ja viestintäministeriössä oli tarpeen tarkoin arvioida ja harkita, voidaanko kyseinen viran ja siihen nimitetyn virkamiehen tosiasiallinen siirto toteuttaa talousjohtajan viran nimikkeenmuutoksena. Ministeriön talousjohtaja oli ministeriön yleisen osaston yhden yksikön päällikkönä toimiva tulosvastuullinen päällikkövirkamies kun taas kehittämisjohtaja olisi suunnitelmien mukaan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva erillisvirkamies. Tehtäväaloiltaan ja tehtäviltään talousjohtajan ja kehittämisjohtajan virat poikkesivat olennaisesti toisistaan. Järjestelyssä ministeriön talousjohtajan virasta kehitysjohtajan viraksi muutettava virka muuttuisi tehtäväalaltaan ja tehtäviltään olennaisesti toiseksi.

Oikeuskansleri katsoi, että lausuntoasiakirjoista ilmenevän järjestelyn sijasta mahdolliset liikenne- ja viestintäministeriön kehittämisjohtajan virkaa koskevat järjestelyt tulisi toteuttaa siten, että ainakin kaikilla ministeriön ja sen hallinnonalan virkamiehillä olisi mahdollisuus hakeutua tehtävään. Käytännön tasolla tällainen menettely tarkoittaisi lähinnä sitä, että ministeriöön perustettaisiin kehittämisjohtajan virka, joka viran kelpoisuusvaatimusten sekä tehtäväalueen ja tehtävien määrittämisen jälkeen julistettaisiin haettavaksi. Näin menetellen huolehdittaisiin ensinnäkin siitä, että vastuullisiin julkisiin virkoihin ja tehtäviin valittaisiin ja nimitettäisiin käytettävissä olevista kelpoisuusehdot täyttävistä virkaan tai tehtävään halukkaista se, jota on yleisiä virkanimitysperusteita soveltaen pidettävä ammatillisesti pätevimpänä ja ansioituneimpana. Toiseksi menettely täyttäisi virkamiesten valintamenettelyssä edellytettävän avoimmuuden ja läpinäkyvyyden sekä viranhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset.

Oikeuskansleri katsoi, että liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön lausuntopyynnöstä ja -asiakirjoista ilmenevä liikenne- ja viestintäministeriön yhtä virkamiestä koskeva ja yhden viran virkanimikemuutoksena toteutettava järjestely olisi altis viranomaisen tarkoitussidonnaisuuden periaatteen noudattamista ja viranomaisen harkintavallan laajuutta koskevalle arvostelulle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.