08.02.2005

Valtionyhtiö - Omistajanohjaus

Valtionyhtiölain uudistaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriössä oli valmisteltu valtionyhtiölain kokonaisuudistusta koskeva lakiehdotus. Nykyisen lain peruskäsite "osakasvallan käyttö" jaettaisiin uudessa laissa "yhtiöomistukseen" ja "omistajanohjaukseen". Näin jo lain otsikosta ilmenisi, että laissa säädetään toisaalta valtion osakeomistuksen päätöksenteon keskeisistä kysymyksistä ja toisaalta myös merkittävän osakeomistuksen valtiolle osakkeenomistajana tuottaman taloudellisen ja yhtiöoikeudellisen vallan käytöstä. Myös uudessa laissa valtionyhtiö määriteltäisiin valtion yhtiössä hallitseman äänivallan perusteella, mutta vaadittavan valtionomistuksen osuus valtionyhtiössä olisi nykyistä lakia olennaisesti korkeampi.

Valtion osakkuusyhtiön määrittely olisi valtionyhtiölaissa uusi. Myös sen määrittely tapahtuisi äänivallan perusteella. Oikeuskansleri katsoi lausunnossaan, että lakiehdotusluonnoksen 2 §:n 4 momentin käsitteelle "merkittäväksi katsottava osuus" tulisi voida antaa lain käytännön soveltamisen kannalta täsmällinen ja yksiselitteinen sisältö.

Myös uudessa valtionyhtiölaissa on tarkoitus säätää, että eduskunnan suostumus on tarpeen niissä tapauksissa, joissa osakepääoman seurauksena valtio-omistuksen määrä alenisi alle 100 prosentin tai valtio menettäisi enemmistön yhtiössä. Sen sijaan määräenemmistövallan menettäminen ei enää edellyttäisi eduskunnan suostumuksen hankkimista. Oikeuskansleri katsoi, että kysymys eduskunnan suostumuksen hankintaa edellyttävistä osakeomistuksen prosenttiosuuksista on lähinnä poliittisen harkinnan asia. Enemmistöomistuksen menettämistä koskeviin ja vaikutuksiltaan sitä suurempiin toimiin voidaan kuitenkin ryhtyä ainoastaan eduskunnan suostumuksella.

Valtion omistamia osakkeita ei saisi edelleenkään luovuttaa käypää arvoa alemmasta hinnasta. Lausuntopyyntöasiakirjoihin viitaten oikeuskansleri katsoi, että lakiin olisi syytä koettaa määritellä yleinen mutta samalla riittävän konkreettinen säännös osakkeiden käyvän hinnan määrittelyn kriteereistä erilaisissa osakekaupoissa.

Lisälausuntonaan 26.4.2005 oikeuskansleri esitti, että pienen ja keskisuuren yhtiön käsitteiden luonnehdintaa 3 §:n 2 momenttiin tulisi vielä harkita. Perusteluissa käsitteitä on selvennetty, mutta esimerkiksi viittaus EU:n määrittelyihin voisi olla paikallaan itse säännöksessäkin.

Valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön toimivallan rajaus lakiluonnoksen 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa ("merkittävästi muuttuu") ja 5 §:n 4 kohdassa ("vähäisessä määrin muuttuu") on ilmaistu tulkintaa edellyttävin termein, mikä voi olla ongelmallista joissakin käytännön tilanteissa. Perusteluissa mainitaan 5 prosentin sääntö ja muita tulkinta-argumentteja. Näiden ottamista säännökseen voisi vielä harkita.

Lakiluonnoksen 5 §:ssä ei, toisin kuin 4 §:ssä, mainita, että ministeriö sekä käsittelee että ratkaisee asiat. Tällainen lisäys 5 §:ään lienee paikallaan.

Voimaantulosäännöksen 3 momentti on yleispiirteinen, joten on tärkeää, että esitykseen otetaan eduskuntavaltuuksien yksilöinti (perusteluluonnoksen tavoin).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.