04.02.2005

Viranhakumenettely - Kihlakunnanvouti - Määräaikainen virkasuhde

Kihlakunnanvoudin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Oikeusministeriö oli nimittänyt kihlakunnanvoudin määräaikaiseen virkasuhteeseen yli vuoden pituiseksi ajaksi aiemmin pitkään avustavana ulosottomiehenä toimineen henkilön.

Päätöksessään oikeuskansleri on todennut, että määräaikaista virkasuhdetta koskevasta hakumenettelystä ei ole säännöksiä. Suosituksena on esitetty, että hakumenettelyn koskiessa määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä yli vuodeksi, noudatetaan samoja periaatteita kuin virkaan nimittämisestä säädetään (VM:n suositus 2/95, 10.2.1995). Viranhakumenettelyä koskevassa valtion virkamiesasetuksessa säädetään, että viranomainen ilmoittaessaan viran haettavaksi määrää samalla hakuajan pituuden. Ilmoitus viran haettavana tai avoimena olemisesta on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Tämän johdosta oikeuskansleri on katsonut, että vaikka viran täyttämisellä oli ollut kiire, määräaikaisen virkasuhteen käyttäminen olisi antanut mahdollisuuden kohtalaisen lyhyellä ajalla ilmoittaa (ellei oikeusministeriön www-sivuilla) ainakin intranet -sivuilla, että kihlakunnanvoudin virka oli täytettävänä. Tämä olisi edistänyt virkanimitysmenettelyn keskeisen tavoitteen toteutumista, että virkaan saadaan pätevin käytettävissä oleva henkilö. Tällä seikalla olisi ollut merkitystä sen vuoksi, että määräaikainen virkasuhde on käsittänyt, kun muuta ei ilmennyt, kihlakunnanvoudin virkaan kuuluvat kaikki tehtävät. Ilmoittaminen olisi myös ulospäin, erityisesti ulosottolaitoksen henkilöstön kannalta, antanut vakuuttavamman kuvan nimitysmenettelyn avoimuudesta ja puolueettomuudesta.

Edelleen oikeuskansleri on katsonut, että ilmoitusmenettelyn puuttumisesta johtuen käsitys, etteivät kokeneet kihlakunnanvoudit ole kiinnostuneita ns. kakkosvoudin tehtävistä, jää yleisluontoiseksi. Toteamus, että kihlakunnanvoudin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty oli paras vaihtoehto käytettävissä olevista, jättää epäselväksi, ketä muita henkilöitä oli ollut käytettävissä. Nimitysmuistiossa esitettyä nimitetyn ansioiden selostamista ja sopivaisuuden arviointia ei siten voida pitää kovin vahvana perusteluna nimitykselle. Nimitetyllä voitiin tosin katsoa olevan vaadittua hyvää perehtyneisyyttä ulosottotoimeen, mutta sellaista perehtyneisyyttä hänellä ei selvityksen mukaan ollut vaativana esimiestehtävänä olevan kihlakunnanvoudin tehtävien osalta, vaikka nimitysmuistiossa todettiinkin, että hänellä on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi hyvät edellytykset hyvään henkilöstöjohtamiseen.

Ottaen huomioon määräaikaisen virkasuhteen pituuden ja siihen nimitetyn henkilön yleisen kelpoisuuden oikeuskansleri on katsonut, ettei puheena olevaa virantäyttömenettelyä - sivuuttamalla täytettävänä olevasta virasta ilmoittaminen käytettävissä olevia keinoja käyttäen - voida virantäyttömenettelylle asetetut päämäärät huomioon ottaen pitää täysin asianmukaisena. Asiaan liittyvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ei menettelyä kuitenkaan voida pitää sen laatuisena, että se olisi antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että oikeusministeriön huomiota on vastaisen varalle kiinnitetty siihen, mitä edellä on lausuttu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.