29.12.2005

Perusoikeuksien rajoittaminen - Poliisin toimivalta

Huumekoiraa käyttäen suoritettu huumevalvonta

Kantelija arvosteli poliisin yleisötilaisuuden pääportille johtaneella kävelytiellä festivaalialueen ulkopuolella huumekoiran avulla suorittamaa huumevalvontaa yksityisyyttä loukkaavaksi. Hankitun selvityksen mukaan valvonta oli tapahtunut käytännössä siten, että erikoiskoulutettu koira oli talutushihnaan kytkettynä ja ohjaajansa hallinnassa sijoitettu tuulen alapuolelle kävelytien reunaan tai pientareelle, jossa se oli "haistellut ilmavirtauksia".

Valvonta oli selvityksen perusteella suoritettu siten, ettei sillä ollut rajoitettu kysymyksessä olevalla kävelytiellä kulkeneiden ihmisten perusoikeuksia. Koiralla ei ollut nuuhkitutettu yksitellen kaikkia valvontapisteen ohi kulkeneita ihmisiä toisin kuin apulaisoikeuskanslerin 14.4.2004 antamassa ratkaisussa (dnro 1050/1/02) kysymyksessä olleessa tapauksessa, jossa poliisi oli erään toisen festivaalin aikaan antanut huumekoiran tarkastaa kaikki festivaalialueen läheisyydessä olleella metroasemalla liikkuneet henkilöt.

Apulaisoikeuskansleri arvioi, että kysymyksessä olevan kaltaisesta valvonnasta ei lähtökohtaisesti ole haittaa henkilölle, jolla ei ole hallussaan huumausaineita. Se ei käytettävissä olleen selvityksen valossa tarkastellen eroa perusoikeuksien suojan kannalta esimerkiksi poliisimiehen kadulla ilman teknisiä apuvälineitä omin näkö- ja kuulohavainnoin suorittamasta valvonnasta tai tutkan käyttämisestä liikennevalvonnassa, joiden ei ole katsottu tarvitsevan tuekseen erityistä toimivaltanormia.

Poliisilain tiedonhankintaa koskevien säännösten esitöissä (HE 57/1994 vp s. 56-57) on todettu poliisilla olevan virkatehtäviin liittyvien erityisvaltuuksien ohella pääsääntöisesti oikeus kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka lainsäädäntö sallii kenelle tahansa. Kuitenkin kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi on katsottu tarpeelliseksi eräin osin rajoittaa viranomaisten oikeutta sellaisiinkin toimenpiteisiin, joita lainsäädäntö ei muutoin kiellä. Poliisin suorittaman valvonnan oikeudellisella sääntelyllä ei kuitenkaan rajoiteta poliisin oikeutta suorittaa tilapäistä yleisvalvontaa kotirauhan piirin ulkopuolella.

Kantelussa arvosteltiin lisäksi sitä, ettei valvonnasta tiedotettu etukäteen. Apulaisoikeuskansleri totesi tältä osin, ettei laki sellaista edellytä. Teknisen valvonnan osalta kyseisenlaisesta ilmoitusvelvollisuudesta on olemassa poliisilaissa erityissäännös, jonka esitöissä on todettu, että vaikkei tekninen valvonta sellaisenaan mainittavasti kajoa kenenkään vapauspiiriin, valvonta-alueella oleva henkilö voi haluta pidättyä sellaisesta sallitustakin käyttäytymisestä, jota hän ei toivo seurattavan eikä tallennettavan. Koiran aistihavaintojen osalta vastaavanlaista järkevästi perusteltavissa olevaa intressiä ei apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan ainakaan kysymyksessä olleen kaltaisessa tilanteessa ole olemassa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, ettei asiassa ollut tullut ilmi mitään sellaista, mihin hänellä olisi laillisuusvalvojana ollut tarvetta puuttua.

Perustuslaki 2 § 3 mom, 7 § ja 10 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.