19.10.2004

Säädösten täytäntöönpano

Säädösten täytäntöönpano

Kantelija oli pyytänyt kahdesta TE-keskuksesta tietoja lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoista, mutta oli käynyt ilmi, että paikoista ei ole karttoja eikä niitä ole merkitty maastoon kalastusasetuksen 51 b §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla. Kantelija oli kirjoituksessaan pyytänyt tukimaan täyttääkö viranomainen kalastusasetuksessa määritellyt tehtävänsä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikkojen merkitsemisessä.

TE-keskukset olivat tuoneet selvityksissään esille resursseihinsa ja luonnonolosuhteisiin liittyvät rajoitukset ja ongelmat kalastusasetuksen 51 b §:n 2 momentin määräysten täytäntöönpanossa. Esitetystä selvityksestä kävi ilmi, ettei säännöksen täytäntöönpano ollut aiheuttanut systemaattisesti ongelmia eikä ongelma ollut suhteellisesti merkittävä. Edelleen TE-keskukset toivat esille, ettei millekään viranomaiselle ole annettu lain tasolla toimivaltaa määrittää koski- ja virtapaikkoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei säädöksillä ole syytä määrätä viranomaisille tehtäviä, joiden käytännön toteuttaminen ei ole mahdollista tai joiden toteuttaminen asian merkitykseen nähden vaatii suhteettoman suuria resursseja. Mainitunlaiset säännökset luovat apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kansalaisille turhia odotuksia viranomaistoimintaa kohtaan ja voivat jäädessään täytäntöönpanematta vaikuttaa myös yleiseen käsitykseen säännösten velvoittavuudesta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tilannetta ei tältä osin voitu pitää tyydyttävänä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen toi myös ilmi käsityksensä, jonka mukaan perustuslain 80 §:n 1 momentin tarkoitusta vastaisi nykytilaa paremmin se, että koski- ja virtapaikan määrittelevästä viranomaisesta ja sen toimivallasta säädettäisiin lain tasolla.

Edelleen apulaisoikeuskanslerin sijainen toi esille käsityksensä, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön olisi syytä harkita yhtenäisten säännösten tarvetta koski- ja virtapaikkojen määrittelemiseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi edellä esitetyt seikat maa- ja metsätalousministeriön tietoon lähettämällä sille jäljennöksen päätöksestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.