30.11.2004

Yliopisto - Muutoksenhakuohjaus - Opiskelija

Yliopiston velvollisuus antaa muutoksenhakuohjeet tai ilmoitus valituskiellosta

Yliopiston opiskelija oli anonut osittaista vapautusta tutkintoon kuuluvista kieliopinnoista. Tiedekunnan dekaani oli hylännyt anomuksen. Opiskelijalle ei päätöksen yhteydessä annettu valitusosoitusta tai ohjetta oikaisuvaatimuksen tekemiseksi, eikä päätöksessä myöskään ollut mainintaa valituskiellosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että pääsääntöisesti yliopiston, sen hallintoelinten ja virkamiesten päätöksistä saa valittaa. Hallintolainkäyttölain 13 § ja sen taustalla oleva perustuslain 21 § edellyttävät, että valitusoikeuden rajoittamisesta on säädettävä lailla. Tällaista rajoitusta, joka koskisi muutoksenhakuoikeutta nyt kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, ei ole yliopistolaissa. Viranomaisen ei apulaisoikeuskanslerin mukaan ole hyväksyttävää jättää noudattamatta hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sillä perusteella, että ohjeiden antamatta jättäminen olisi muodostunut käytännöksi, kuten saadusta selvityksestä ilmeni. Asianmukaisena perusteluna ei myöskään voida pitää sitä, että opiskelija olisi tosiasiallisesti tietoinen muutoksenhakuoikeudestaan.

Yliopiston rehtorin huomiota kiinnitettiin siihen, että yliopistolla on velvollisuus järjestää muutoksenhakua koskevat menettelytapansa ja käytäntönsä lain mukaisiksi. Opiskelijoiden oikeusturvan takaamiseksi yliopiston tulee huolehtia siitä, että sen päätöksiin liitetään asianmukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi taikka ilmoitus valituskiellosta, mihin tulee sisältyä viittaus siihen säännökseen, johon kielto perustuu.

PerustusL 21 §
HallintolainkäyttöL 13 §, 14 § ja 15 §
HallintomenettelyL 24 a §
(HallintoL 46 § - 49 §)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.