31.08.2004

Hyvä hallinto - Viivästyminen - Valmistelu

Valmistelun viivästyminen

Rakennuslautakunnalle 27.9.2002 esitetty vaatimus toimenpiteisiin ryhtymiseksi luvatta rakennettujen maakaapeleiden siirtämiseksi kiinteistön alueelta oli saatettu rakennuslautakunnan käsiteltäväksi 25.8.2004. Ensimmäinen ja ainoa valmistelutoimenpide, selvityspyyntö kaapelit omistavalta yhtiöltä, oli tapahtunut noin vuoden kuluttua vaatimuksen esittämisestä , sen jälkeen kun lautakunnalta oli pyydetty selvitys oikeuskanslerille tehdyn kantelun johdosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on ratkaisussaan katsonut, että tätä aikaa on pidettävä hyvän hallinnon kannalta liian pitkänä, koska vasta osapuolia kuultuaan asian valmistelijalla on ollut edellytykset harkita asian kiireellisyyttä ja mahdollista lisäselvitystarvetta. Asiassa ei ollut hankittu muuta selvitystä kuin maakaapelit omistavalta yhtiöltä, joka oli antanut selvityksen 24.10.2003. Koska asia näytti olleen jo tuolloin ratkaisukypsä, ei asian valmistelun kokonaisuudessaankaan ollut katsottu tapahtuneen ilman aiheetonta viivytystä. Rakennus-lautakunta oli päätöksessään 25.8.2004 katsonut, että kantelijan maalle ei ollut ilman lupaa sijoitettu yhtiön omistamia maakaapeleita.

Toimenpidettä harkittaessa on otettu huomioon se, että kantelijan puoliso ja kiinteistön osaomistaja oli antanut vuonna 1994 suullisesti luvan lisäreitin rakentamiseksi jo vuosikymmeniä paikoillaan olleen kaapelin yhteyteen eikä tuolloin ollut saatettu kyseenalaiseksi kaapelien sijainnin luvallisuutta. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen on katsonut, ettei vuonna 2002 tuolla perusteella esitetty vaatimus kaapelien siirtämiseksi ole ollut siinä määrin kiireellisesti käsiteltävä asia, ottaen vielä huomioon rakennuslautakunnan selvityksessä esiin tuotu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun ja palvelun vaatimus, että kantelijan oikeusturva olisi asian pitkähkön vireilläolon johdosta jollain tavoin vaarantunut.

Valmistelun etenemisestä vastanneen asian esittelijän, rakennus-valvontaviraston hallintopäällikön huomiota kiinnitetty perustuslain 21 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n noudattamiseen asioiden valmistelussa.

PerustusL 21 § (731/1999)
KuntaL 44a § (413/2000)
L kunnallisesta viranhaltijasta 17 § (304/2003)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.