16.04.2004

Suostumus - Tietosuoja - Yhteispalvelupiste

Suostumuksesta henkilöä koskeviin rekisteritietoihin pääsemiseksi

Kantelussa oli kysymys siitä, että työvoimatoimiston yhteispalvelupisteessä työnhakijalle oli annettu allekirjoitettavaksi suostumuslomake, jonka allekirjoittamalla työnhakija olisi mahdollistanut palvelupisteen virkamiesten pääsyn työnhakijaa koskeviin työvoimahallinnon, sosiaalitoimen, julkisen terveydenhuollon ja Kansaneläkelaitoksen rekisteritietoihin.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri katsoi, että työnhakijan tulee saada riittävä selko siitä mihin häneltä suostumusta pyydetään ja mihin hän suostumuksensa antaa. Lomakkeen maininta rekisteritietojen luovuttamisesta "vain niiltä osin kuin se on työllistymismahdollisuuksien selvittämiseksi tarpeen", ei yksilöinyt riittävästi suostumuksen kohdealuetta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että ongelmalliseksi toimintamallin toteutuminen muodostuu silloin, kun työnhakija ei anna suostumustaan häntä koskevien asiakastietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Kuitenkin työnhakijalla tulisi olla aito valintaoikeus tietojensa luovuttamista harkitessaan. Mikäli suostumuksen antamisesta kieltäytymisestä on seurauksena määräaikainen työttömyysturvan menettäminen, valintaoikeuden ei voida katsoa ehdoitta toteutuneen; valintatilanne ei tällöin ole aito.

Apulaisoikeuskansleri on saattanut käsityksensä työministeriön tietoon samalla todeten tarpeelliseksi sen, että ministeriö arvioisi työvoimatoimistojen yhteispalvelupisteiden kuten myös kehitteillä olevien työvoiman palvelukeskusten toimintamallia ja ryhtyisi asian edellyttämiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että toimintamalleissa yksityisyyden suoja ja tietosuoja toteutuvat säännösten edellyttämällä tavoin.

HenkilötietoL 3 §
TyövoimapalveluL
L julkisista työvoimapalveluista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.