13.04.2004

Virantäyttömenettely

Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sopimus virantäyttömenettelystä

Oikeuskansleri on 24.2.2003 antanut päätöksensä Helsingin yliopiston lastenneurologian professorin virantäyttöä koskevan kantelun johdosta. Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että kyseessä olleen Helsingin yliopiston professorin virantäyttömenettelystä oli aiheutunut menettely- ja oikeusturvaongelmia. Erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:ssä on säädetty mm., että yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat suostumuksensa mukaisesti toimia yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Tästä sovitaan kuntainliiton ja yliopiston kesken erikseen.

Oikeuskansleri esitti, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittäisi, oliko tarvetta erityissäännöksiin Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän kesken solmitun sopimuksen tarkoittaman lääketieteellisen tiedekunnan osa-aikaisen professuurin liittämisestä yliopistollisen keskussairaalan seniorilääkärin virkaan. Samalla ministeriön tuli harkita ne lainsäädäntömuutokset, jotka olivat tarpeen asianomaisen viran täyttömenettelyssä.

Oikeuskansleri katsoi 24.2.2003 antamassaan päätöksessä, että erikoissairaanhoitolain viitattuja säännöksiä oli sanamuotonsa mukaisesti tulkittava siten, että ensin tapahtuu nimittäminen yliopiston professorin virkaan ja tämän jälkeen sovitaan erikseen viranhaltijan toimiminen kuntayhtymän sairaalalääkärinä. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkimien useimpien viranomaislausuntojen mukaan näin oli myös käytännössä menetelty. Professuurin ja sairaalaviran osalta nimitysasian valmistelun oli suorittanut ja päätösvaltaa siinä käyttänyt toimivaltainen sairaalaviranomainen ja yliopistoviranomainen.

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoi, että erikoissairaanhoitolain 29 §:n tarkoituksena ei ollut ohjata virantäyttömenettelyä eikä virkoihin nimittämisen järjestystä tai siitä sopimista. Koska erikoissairaanhoitolain 29 §:ssä tarkoitettu sopimus ei koskenut virantäyttömenettelyä, ei kyseinen säännös ministeriön näkemyksen mukaan tarkoittanut, että professorin ja sairaalalääkärin virat kytketään yhteen siten kuin Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat keskenään sopineet.

Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sopimuksen liitteen 6 kohdan mukaan professorin virat täytetään "kutsumismenettelyä käyttäen ja silloin voidaan soveltaa 5-7 vuoden määräaikaa". Oikeuskansleri on katsonut, että kutsumismenettelyn asettaminen pääsäännöksi on vähintään ongelmallista kun virantäyttölain esitöissä sanotaan menettelyä poikkeukselliseksi. Tätä lainsäätäjän tahtoa ei voine horjuttaa sekään, että lain säännöksen mukaan kutsumismenettely on mahdollinen määräaikaisessa professuurissa. Näissäkin tapauksissa voidaan puoltaa tulkintaa, että pääsääntö on avoin haku ja siinä pätevimmäksi todetun valinta.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli pitänyt tarpeettomana esitettyä lainsäädäntöä. Ministeriön saamat lausunnot osoittavat, että suuressa osassa maata ei esillä olevassa asiakokonaisuudessa ollut ilmennyt käytännön ongelmia, vaan yhtäältä yliopisto ja toisaalta sairaalahallinto olivat tehneet nimityspäätöksensä itsenäisesti säännösten mukaan. Ongelmia oli ilmennyt Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) osalta sekä käytännössä että sopimusjärjestelyjen taholta.

Ottaen huomioon perustuslaissa taattu yliopistojen itsehallinto, oikeuskansleri pidättäytyi kiinnittämään Helsingin yliopiston huomiota siihen, mitä hän oli lausunut professorinviran täyttölain noudattamisesta ja kutsumismenettelystä sekä minkälaisia arvioita hän oli esittänyt Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) välisestä sopimuksesta samoin kuin siihen, miten muualla yliopistoissa on voitu noudattaa kahden eri viran erillisiä täyttömenettelyjä ja nimitysvaltaa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.