22.03.2004

Hallintomenettely - Muutoksenhaku

Kirjallisen päätöksen ja oikaisuvaatimusosoituksen antaminen

Kantelukirjoituksen mukaan kantelijaa ei oltu hyväksytty asukkaaksi kunnan osaksi omistamaan aravavuokrataloon. Kantelija oli saanut asiasta suullisen ilmoituksen ja hän peräsi asukasvalinnassa noudatettavia kriteereitä kantelussaan.

Valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa on säädetty perusteet, joita asukasvalinnassa noudatetaan. Aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan kunta valvoo perusteiden noudattamista ja lain 21 §:n 1 momentin (270/1999) mukaan vuokra-asunnon hakija saa hakea oikaisua vuokralaisen valintaa tai hyväksymistä koskevaan kunnan päätökseen ja päätökseen on tällöin liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Kunnan antaman selvityksen mukaan menettely asukasvalinnassa oli sellainen, että taloyhtiö valitsi asukkaat ja kunta vahvisti valinnat kuultuaan taloyhtiötä.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan kunta ei ollut toiminut asiassa hyvän hallinnon asettamien vaatimusten mukaisesti jättäessään tekemättä asukasvalinnan vahvistamista koskevan päätöksen kirjallisesti ja se oli toiminut virheellisesti jättäessään antamatta asiaa koskevan oikaisuvaatimusosoituksen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota päätöksessä näiltä osin esitettyihin näkökohtiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.