08.08.2003

Kaivoslaki - Säännös - Tarkistaminen - Täydentäminen

Käsitysten lausuminen kaivoslain valvonnasta ja säännösten tarkistamisesta ja täydentämisestä

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli osaltaan kysymys kaivostoiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta.

Apulaisoikeuskansleri on asiassa antamassaan päätöksessä tältä osin todennut, että kaivoslain mukaisesta etsintätyöstä ja valtausoikeuden käyttämisestä, ellei sitä harjoiteta lainmukaisesti ja maanomistajan oikeutetut edut huomioon ottaen, on omiaan aiheutumaan erityisesti siellä, missä asutus on lähellä, häiriötä ja mahdollisesti muitakin konkreettisia ongelmia ja ristiriitoja. Sen vuoksi on perusteltua, että kaivoslain noudattamista näiltäkin osin valvotaan. Vaikka kauppa- ja teollisuusministeriöllä ei käytännössä olisikaan mahdollisuuksia muutoin suorittaa etsintätyötä ja valtausalueita koskevia tarkastuksia, ministeriöllä kaivoslain 59 §:n 1 momentin mukaisena kaivoslain valvojana on velvollisuus ainakin sille tehtyjen ilmoitusten johdosta suorittaa tarkastuksia ja selvittää väitettyjä kaivoslain rikkomuksia. Näin ollen apulaisoikeuskansleri on käsityksenään ilmoittanut, ettei hän ole voinut täysin yhtyä siihen ministeriön selvityksessä esitettyyn näkemykseen, että valvonta kohdistuu varsinaisesti kaivostoimintaan, ei valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan tutkimustoimintaan.

Toisaalta apulaisoikeuskansleri on todennut, että kaivoslain 8 luvun säännökset lain noudattamisen valvonnasta etsintätyön ja valtausoikeuden käyttämisen osalta vaikuttavat niukanlaisilta muutoin kuin rikosoikeudellisen sääntelyn osalta. Tämän johdosta apulaisoikeuskansleri on esittänyt myös käsityksen, että kaivoslakia aikanaan uudistettaessa saattaisi olla paikallaan arvioida, olisiko lakia perusteltua täydentää ja selventää säännöksin siitä, millaisia keinoja kaivosviranomaisen olisi mahdollista käyttää, kun etsintätyössä ja valtausoikeuden käyttämisessä on menetelty kaivoslain vastaisesti, ja siitä, miten mainitunlaisia toimintoja harjoitettaessa tapahtuneiden vahinkojen selvittäminen ja korvausmenettely olisi mahdollista sopivalla tavalla maanomistajan edut riittävästi huomioon ottaen kytkeä lupamenettelyyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.