24.02.2003

Virantäyttö - Osa-aikainen professuuri

Osa-aikaisen professorin virantäyttömenettely

Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kesken tehtiin sopimus lääketieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä sekä lääketieteellisen tiedekunnan professoreiden ja muiden opettajien toimimisesta kuntayhtymän sivuviran tai -toimen haltijoina. Sopimus koskee lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan osa-aikaisen professorin viran liittämistä yliopistollisen sairaalan seniorilääkärin virkaan. Sopimus perustuu erikoissairaanhoitolain (1062/1989) säännöksiin.

Sopimuksen mukaan sopijapuolet päättävät viroista itse ja noudattavat virkojen täyttämisessä asianomaisen viran täyttömenettelystä annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

Erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:ssä on säädetty mm., että yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat suostumuksensa mukaisesti toimia yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Tästä sovitaan kuntainliiton ja yliopiston kesken erikseen. Professorin viran täytössä noudatetaan korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annettua lakia ja asetusta.

Oikeuskansleri on katsonut, että erikoissairaanhoitolakiin viitattuja säännöksiä on sanamuotonsa mukaisesti tulkittu siten, että ensin tapahtuu nimittäminen yliopiston professorin virkaan ja tämän jälkeen sovitaan erikseen viranhaltijan toimiminen kuntayhtymän sairaalalääkärinä.

Kantelun kohteena olevassa tapauksessa tilanne on päinvastainen. Kysymyksessä on ylilääkärin virka, johon on liitetty yliopiston ja HUS:n solmiman sopimuksen mukainen osa-aikainen professuuri. Helsingin yliopiston ja HUS:n kuntayhtymän kesken solmitun sopimuksen perusteella muodostunutta osa-aikaisen professorin täyttömenettelyä on kuitenkin vaikea pitää korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisessä annetussa laissa ja asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisena. Käytäntö ei myöskään ole sellainen, jota oikeuskansleri on pitänyt erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n oikean tulkinnan mukaisena.

Ongelmana on, että voimassa olevien säännösten mukaan määrämuotoiset päätökset osa-aikaisen professuurin viran, joka on valtion virka, täytöstä ja sairaalalääkärin kunnalliseksi viranhaltijaksi nimittämisestä on tehtävä eri menettelyissä eri aikaisesti ja eri tahoilla, vaikka tehtävien yhdistäminen samaan henkilöön olisi viimesijaisena tarkoituksena. Tästä on aiheutunut sellaisia menettely- ja oikeusturvaongelmia, joita kantelukirjoituksessa on tuotu esiin. Nimitys kuntainliiton sairaalalääkäriksi, mihin on yhdistetty osa-aikainen professuuri, sitoo professorinviran täyttömenettelyä tavalla, joka ainakin vaarantaa pätevyysharkintaa. Toisaalta osa-aikaiseen professuuriin, johon ei varmuudella liity muita tehtäviä ja tuloja, ei hevin ilmaannu tarpeeksi kyvykkäitä hakijoita.

Oikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että näistä ongelmista selviytymiseksi olisi aiheellista selvittää, tulisiko osa-aikaisen professuurin ja sairaalalääkärin tehtävät yhdistää erityissäännöksin uudentyyppiseksi viraksi, jonka kelpoisuusehdoista ja täyttömenettelyistä sekä nimittävästä viranomaisesta, ilmeisesti sen tulisi olla yliopiston ja kuntayhtymän yhteinen, samoin kuin palkkauksen järjestämisestä yliopiston ja kuntayhtymän toimesta niin ikään säädettäisiin erikseen.

Oikeuskansleri on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittäisi, oliko tarvetta erityissäännöksiin Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken solmitun sopimuksen tarkoittaman lääketieteellisen tiedekunnan osa-aikaisen professuurin liittämisestä yliopistollisen keskussairaalan seniorilääkärin virkaan. Samalla tulisi harkita ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen asianomaisen viran täyttömenettelyssä. Oikeuskansleri on pyytänyt, että ministeriö ilmoittaisi, mihin toimenpiteisiin se on puheena olevassa asiassa ryhtynyt sekä mihin ratkaisuun mahdollisesti jo päätynyt.

Oikeuskansleri on esittänyt myös Helsingin yliopiston harkittavaksi, olisiko aiheellista pidättäytyä sellaisesta osa-aikaisten professuurien kutsumisen käytännöstä, jonka oikeuskansleri oli kyseisessä päätöksessään arvioinut erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n tarkoituksesta poikkeavaksi, kunnes esitettyyn selvitysesitykseen oli saatu pyydetty vastaus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.