22.01.2003

Oikeuskanslerin toimivalta - VR Osakeyhtiö

Rautateiden kuljetuspalvelut liikuntaesteisten kannalta

Kantelussa oli kysymys siitä, että VR oli kieltänyt pyörätuolia käyttävän henkilön pääsyn junaan, koska tuossa junassa ei ollut ns. invapaikkaa.

Toimivallan osalta apulaisoikeuskansleri totesi, että rautatieliikenteestä ja siihen liittyvästä kuljetustoiminnasta vastaava VR Osakeyhtiö on yksityisoikeudellinen yhtiö. Perustuslain 108 §:stä ilmenevän pääsäännön mukaan oikeuskanslerin valvontavallan piiriin ei kuulu yksityisoikeudellisten osakeyhtiöiden valvonta. Toisaalta myös yksityisoikeudellisille yhtiöillä voidaan lailla uskoa julkinen tehtävä hoidettavaksi. Tästä lähtökohdasta asiaa tarkastellen oikeuskanslerin toimivaltaan kuuluvaksi perustuslain 108 §:n tarkoittamaksi julkisen tehtävän hoitamiseksi voidaan tulkita VR Osakeyhtiön toiminta niiltä osin kuin kysymys on yhtiölle valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 5 §:n mukaan kuuluvista yleisistä velvollisuuksista. Ratkaisun kannalta kysymyksenalaiseksi kantelun käsittelyssä muodostui se, kuuluuko kantelussa tarkoitettu asia mainitun lainsäännöksen sovellutusalaan.

Kantelussa esitetyn tapauksen arvioinnissa on ollut kyse ensisijaisesti rautatiekuljetuslain 19 §:n yhtiölle asettamien vaatimusten tulkinnasta, ja siten yksityisoikeudellisesta asiasta. Mainitun 5 §:n soveltamisen piiriin voisi kuulua yhtiön toiminnan yleisempi järjestely, kuten kysymys kuljetuskaluston hankinnan ja käytön yleisistä linjauksista suhteessa niihin tehtäviin, joita VR Osakeyhtiö on lainkohdan nojalla velvollinen siinä edellytetyllä tavoin hoitamaan.

Toisaalta on todettava, että Ratahallintokeskukselle viranomaistoimintana kuuluu antaa määräykset liikkuvan kaluston hyväksymisestä ja käyttämisestä. Näiden määräysten valvonnan on katsottava kuuluvan Ratahallintokeskukselle. Oikeuskanslerin tehtävän kannalta on siten perustelua, että laillisuusvalvonta suuntautuu näissä kysymyksissä tämän viranomaistehtävän asianmukaisuuden valvontaan. Ratkaisussa onkin arvioitu kantelussa tarkoitettua asiaa Ratahallintokeskuksen toiminnan ja velvollisuuksin kannalta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan asiassa ei ollut tullut esiin sellaista, jonka perusteella Ratahallintokeskuksen voitaisiin osoittaa menetelleen kantelun kohteena olevassa asiassa valvontavelvollisuuksien suhteen tai muutoinkaan lainvastaisesti.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuitenkin ratkaisussaan Ratahallintokeskuksen huomiota perusoikeusnäkökulmaan. On tärkeää, että Ratahallintokeskus valvoo, että VR Osakeyhtiön henkilöliikenteeseen käyttämä kalusto on varusteiltaan annettujen määräysten mukainen ja siten myös sellainen, että liikuntaesteisille matkustajille on tarjottavana mahdollisimman pitkälle vastaavanlaiset palvelut rautatiekuljetuksissa kuin muillekin matkustajille.

Päätöksessä on pidetty tärkeänä myös joukkoliikenteen esteettömyyttä käsitelleen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän mietinnössä (LVM:n julk. 23/2001) esittämiä jatkotoimia ja niiden toteutumisen seurantaa. Tämän johdosta päätös on saatettu liikenne- ja viestintäministeriön ja edelleen VR Osakeyhtiön tietoon.

Suomen perustuslaki 6, 7, 22, 108 §
RautatiekuljetusL 1, 2, 2a, 19 §
L valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä 5, 10 §
LVM:n julkaisuja 23/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.