24.05.2002

Velkajärjestely - Käsittelyn viipyminen

Velkajärjestelyasian viipyminen

Kantelija oli käräjäoikeudelle osoittamassaan hakemuksessa vaatinut kanssatakaajina olleille aviopuolisoille vahvistetun velkajärjestelyn maksuohjelman raukeamista. Hakemuksen perusteena oli ollut muun muassa se, että hakija ei ollut saanut kanssatakaajien velkajärjestelyhakemuksesta tai maksuohjelmasta laissa edellytettyä ilmoitusta tuomioistuimelta tai sen määräämältä pesänselvittäjältä.

Käräjätuomari oli yli kahden vuoden kuluttua hakemuksen vireilletulosta tehnyt päätöksen jättää kantelijan hakemus sillensä, koska tämän oman velkajärjestelyhakemuksen tultua lainvoimaisesti vahvistetuksi kanssatakaajien velkajärjestelyn raukeamista koskenut hakemus oli käräjätuomarin mukaan menettänyt merkityksensä. Tältä osin apulaisoikeuskansleri oli todennut, että asian sillensä jättäminen tuli yleensä kysymykseen asianosaisen puolelta tapahtuneen tahdonilmaisun esim. käsittelystä poisjäämisen tai asian peruuttamisen seurauksena. Näissä tilanteissa asianosainen on myös tietoinen, että hänen ilmoituksensa johdosta asian käsittely tulee päättymään. Puheena olevassa tapauksessa ratkaisu ei ollut perustunut hakijan tahdonilmaisuun vaan tuomarin omaan harkintaan.

Maksuohjelman raukeamista koskeva hakemus oli ollut vireillä käräjäoikeudessa yli kaksi vuotta ilman minkäänlaista tietoa asian käsittelyvaiheista. Tätä hakemuksen käsittelyaikaa ei voida pitää kohtuullisena, varsinkin kun velkajärjestelyyn liittyvät asiat on jo luonteensa mukaisesti käsiteltävä viipymättä. Tieto hakemuksen sillensä jättämisestä oli lähetetty hakijalle vasta yli neljä kuukautta päätöksen tekemisen jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan sillensäjättämispäätös olisi tullut toimittaa hakijalle tiedoksi välittömästi eikä vasta oikeuskanslerin selvityspyynnön jälkeen. Epätyydyttävänä voidaan pitää tilannetta, jossa hakija ei saa tietoa vuosia vireillä olleen hakemuksensa ratkaisemisesta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota siihen, että velkajärjestelyyn liittyvät asiat tulee käsitellä viipymättä sekä siihen, että myös sillensäjättämispäätöksestä olisi ollut perusteltua toimittaa tieto hakijalle välittömästi ratkaisun tekemisen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.