08.01.2002

Asumistuki - Lakkaaminen - Ennakoitavuus

Asumistuen lakkaamisesta ilmoittaminen

Kantelukirjoituksen mukaan kantelijan asumistuki oli lakkautettu siitä hänelle ilmoittamatta. Koska tuki oli maksettu suoraan vuokranantajalle, tiedon tuen lakkaamisesta kantelija oli kertomansa mukaan saanut vasta vuokranantajan otettua häneen yhteyttä maksukehotuksen muodossa.

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston selvityksestä ja muista asiaa koskevista asiakirjoista kävi ilmi, että kantelijan asumistuen vuositarkistus oli ollut käynnissä alkuvuonna 2000, ja järjestelmä maksaa tukea entisen suuruisena neljä seuraavaa kuukautta. Tämän jälkeen tuki katkeaa ilman eri päätöstä.

Kantelijan asumistukipäätöksessä oli todettu muun muassa, että seuraava vuositarkistusajankohta on 1.1.2000 ja että asumistuki katkeaa tuolloin ilman eri päätöstä, jollei tuen saaja ole toimittanut vuositarkistushakemusta Kansaneläkelaitoksen toimistoon kuukautta ennen vuositarkistuksen ajankohtaa. Koska kantelija oli toimittanut kyseisen hakemuksen asianmukaisessa järjestyksessä, vuositarkistus oli tullut esille ja tuen maksamista oli jatkettu entisen suuruisena neljän kuukauden ajan. Asumistuki oli maksettu suoraan vuokranantajan tilille.

Asumistukipäätöksessä ei ollut erikseen mainintaa siitä, että tuen maksaminen jatkuu vuositarkistuksen vireilletulon jälkeen neljän kuukauden ajan. Marraskuuhun 2000 voimassa olleissa ATK-järjestelmän ohjeissa oli kuitenkin mainittu, että maksussa oleva tuki voi lakata muun muassa silloin, kun vireillä olevaa vuositarkistusta ei ole ratkaistu neljän kuukauden kuluessa vuositarkistuksen ajankohdasta. Tällöin järjestelmä lakkauttaa tuen automaattisesti.

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto ei ilmoituksensa mukaan ollut voinut toimittaa oikeuskanslerinvirastoon nähtäväksi edellä todetun vanhan järjestelmän mukaista asiakkaalle lähetettävää vuositarkistusta koskevaa ilmoituskirjettä, koska niitä ei enää ollut toimiston ATK-järjestelmässä. Näin ollen ei ollut enää jälkikäteen luotettavasti todennettavissa, millaista informaatiota kantelijalle oli tuen maksatuksesta annettu. Sitä vastoin oikeuskanslerinvirastoon toimitetussa uuden ATK-järjestelmän mukaisessa asiakkaalle lähetettävässä vuositarkistusta koskevassa ilmoituksessa on nimenomaisesti todettu, että vuositarkistushakemusten käsittelyssä vuodenvaihteessa mahdollisesti esiintyvän viiveen vuoksi asumistuen maksaminen jatkuu entisin perustein hakemuksen ratkaisemiseen saakka, kun hakemus palautetaan määräaikana. Tämä täytti apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan hyvän hallinnon viranomaistoiminnan ennustettavuudelle asettamat vaatimukset.

Saadun selvityksen perusteella ei kuitenkaan ollut poissuljettua se, että käytössä olleen vanhan ATK-järjestelmän aikana tuen maksatuksen lakkaaminen on voinut tulla yllätyksenä, kuten kantelija oli kertonut, mikäli vuositarkistusilmoituksessa ei ole ollut nyt käytössä olevaan uuteen kirjemalliin sisältyviä edellä todettuja tietoja.

Voimassa oleva asumistukilainsäädäntö sen paremmin kuin hyvän hallinnon vaatimuksetkaan eivät apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkaan sinänsä estä asettamasta etuuden saajalle tietynlaista oma-aloitteisuutta mitä tulee häntä itseään koskevissa päätöksissä tai ilmoituksissa mainittujen ehtojen tai muiden lausumien seurantaan. Jos taas ilmoitukset ovat jo lähtökohtaisesti olleet puutteellisia, menettelyä voidaan pitää ennalta arvaamattomana, mikä ei ole hyvän hallinnon näkökulmasta asianmukaista.

Yksiselitteisen selviä perusteita sen tueksi, että menettely olisi ollut puutteellista nimenomaan nyt puheena olevassa tapauksessa - vaikka viitteitä myös siihen suuntaan oli olemassa - ei kuitenkaan ollut osoitettavissa. Tämän vuoksi ja koska maksatuksen jatkumisessa ja sen lakkaamisessa noudatettavista menettelytavoista on nyttemmin selkeästi mainittu vuositarkistusta koskevan ilmoituksen yhteydessä, kirjoitus ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esitetyt näkemykset Kansaneläkelaitokselle ja sen nyt puheena olevalle paikallistoimistolle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.