04.01.2002

Arvopaperimarkkinalaki - Sääntövahvistushakemus - Määräaikaisuus

Lausunto ns. blokkikauppasääntöjen vahvistamisesta määräaikaisena

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto pyysi oikeuskanslerin kannanottoa ministeriössä käsiteltävänä olevan arvopaperimarkkinalain ns. blokkikauppasääntöjen sääntövahvistushakemuksen vahvistamiseen määräaikaisena siten, että hakija olisi velvollinen tekemässään jatkohakemuksessa selvittämään ensimmäisellä päätöksellä voimaantulleen itsesääntelyn markkinavaikutuksia.

Lausunnossa oikeuskansleri totesi, että lainvalmisteluasiakirjoissa ei sääntövahvistuksen määräaikaisuudesta tai vahvistamiseen mahdollisesti liitettävistä ehdoista ole lausuttu (HE 157/1998 vp., HE 7/1996 vp. ja HE 184/2001 vp.).

Vaikka kysymys ei ole toimiluvan myöntämisestä, voidaan arvioinnissa soveltaa analogisesti hallintolupaa koskevia yleisiä periaatteita. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että hallintoluvan määräaikaisuudesta päättäminen on mahdollista vain nimenomaisen, laissa tai asetuksessa olevan toimivaltasäännöksen nojalla. Lupaviranomainen ei tämän yleisen tulkinnan mukaan voi ilman muuta, pelkän luvan myöntämisvaltuuden nojalla, sisällyttää määräaika- tai raukeamisehtoa lupapäätökseen. Sinänsä on luonnollista, että etenkin jos luvan sisältö, myöntämisedellytykset ja peruutustoimivalta on yleisissä normeissa säännelty jotakuinkin yksityiskohtaisesti ja selkeästi, lupapäätökseen sisällytettävien määräaikaehtojen sallittavuutta on paikallaan tulkita suppeasti. Muissa tilanteissa, jotka ovat käytännössä yleisempiä, lisäehtojen sisällön kytkeminen mm. lupapäätöksen luonteeseen, asiayhteyden vaatimukseen ja luvan funktioihin on perusteltua. Luvan määräaikaiseksi määrääminen tai jonkintyyppisen raukeamisehdon ottaminen lupaan saattaa olla välttämätöntäkin esim. luvissa, joiden sallimassa toiminnassa nopeat ja olosuhteiden muutokset ovat mahdollisia ja lupasääntelyn kannalta relevantteja.

Kysymyksessä olevassa tilanteessa blokkikauppasääntöjen vahvistamisen määräaikaisuuden lisäksi hakija velvoitettaisiin toimittamaan selvitystä itsesääntelyn markkinavaikutuksista. Arvopaperimarkkinalain sääntövahvistusta koskevat normit ovat sisällöltään yksityiskohtaiset eivätkä ne sisällä nimenomaista toimivaltaa sääntövahvistuksen määräaikaisuudelle. Tämän vuoksi valtiovarainministeriön toimivalta sääntöjen vahvistamisen yhteydessä asetettavien ehtojen asettamiseen on rajoitettu. Toimivalta tältä osalta ei oikeuskanslerin mukaan voi perustua ainoastaan tulkintaan, kun myöskään lainvalmisteluasiakirjoista ei ole sille saatavissa tukea. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon valtiovarainministeriön toimivalta vahvistettujen sääntöjen muuttamiseen tai täydentämiseen sekä oikeus peruuttaa muun julkisen kaupankäynnin säännöille annettu vahvistaminen, oikeuskansleri katsoi, että ministeriön tässä yhteydessä esittämillä perusteilla blokkikauppasääntöjen vahvistamiseen määräaikaisena ei ollut perusteita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.