24.01.2002

Euroopan unioni - Valtioneuvoston yleisistunto - Ministeriön toimivalta

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen päättymisen johdosta tehtävien järjestelyjen kansallinen hyväksyminen

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön eli EHTY:n perustamissopimuksen 97 artiklan mukaisesti sopimuksen voimassaolo päättyy 23.7.2002. Sen jälkeen hiili- ja teräsalat siirtyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan. Oikeusperustan luomiseksi asiaa koskeville päätöksille Nizzan sopimukseen liitettiin pöytäkirja EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta. Pöytäkirjassa sovittiin, että kaikki varat ja vastuut, joita EHTY:llä on 23.7.2002, siirretään 24.7.2002 Euroopan yhteisölle.

Koska Nizzan sopimusta ei ehditä ratifioida kaikissa jäsenmaissa ennen EHTY-sopimuksen päättymistä, asiaa koskevilta päätöksiltä puuttuu oikeusperusta. Tämän vuoksi jäsenvaltioille kuuluvat tutkimusvarat siirrettiin neuvostossa kokoontuvien hallitusten edustajien päätöksellä väliaikaisesti komission hallintaan 24.7.2002 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministeriö tiedusteli kannanottopyynnössään, missä menettelyssä asia Suomessa hyväksytään.

Oikeuskanslerin vastauksessa kannanottopyyntöön viitattiin perustuslain 93 §:n 2 momentin säännökseen, jonka mukaan valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin kuuluvista toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Edelleen valtioneuvostosta annetun lain 3 b §:n mukaan Euroopan unionissa päätettävät asiat käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan asia sisällöltään kuuluu. Ilmaisu "Euroopan unionissa päätettävät asiat" vastaa tulkintasisällöltään perustuslain 93 §:n 2 momentissa säädettyä vastaavaa ilmaisua. Siihen sisältyvät varsinaiset Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvat asiat sekä sen toimielinjärjestelmässä tehtävät päätökset, jotka eivät muodollisesti kuulu unionin toimivaltaan, mutta ovat unioniasioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavia. Valtioneuvostosta annetun lain 7 §:n mukaan valtioneuvostolle kuuluvat hallitus- ja hallintoasiat ratkaistaan asianomaisessa ministeriössä, jollei niitä perustuslaissa, muussa laissa tai asetuksessa säädetä ratkaistaviksi yleisistunnossa.

Asiaa tehtävä päätös ei muodollisesti kuulunut unionin toimivaltaan, vaan sen tekivät neuvostossa kokoontuvat hallitusten edustajat. Perustuslain mukaisesti asiasta päättäminen kuului valtioneuvoston toimivaltaan. Asia kuului kauppa- ja teollisuusministeriön käsiteltäväksi. Lisäksi oikeuskanslerin vastauksessa viitattiin siihen, että valtioneuvostolain 8 §:ssä on säännökset siitä, millä edellytyksin ministeriön päätettäväksi kuuluva asia voidaan siirtää yleisistunnossa ratkaistavaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.