17.12.2001

Tasa-arvo - Selvitys - Viipyminen

Laiminlyönti tasa-arvolain mukaisen selvityksen antamisessa

Kantelukirjoituksen mukaan korkeakoulu ei ollut toimittanut kantelijalle tämän pyytämää tasa-arvolain 10 §:n mukaista selvitystä työpaikan täytön johdosta. Kyseisen säännöksen mukaan selvitys on annettava viipymättä. Kantelun tekohetkellä pyynnöstä oli kulunut noin kaksi ja puoli kuukautta. Korkeakoulun selvityksissä ei ollut esitetty viipymiselle perusteluja. Sen sijaan niistä kävi ilmi, ettei kantelijan pyytämää selvitystä ollut hänelle ylipäätään annettu. Hän oli kuitenkin saanut tiedon korkeakoulun selvityksestä tasa-arvovaltuutetun toimiston lähetettyä sen hänelle tiedoksi vastineen antamista varten.

Se, että tarkasteltavana olevassa asiassa oli samoihin aikoihin ollut vireillä tasa-arvovaltuutetulle tehty kantelu, jonka johdosta korkeakoulu oli antanut selvityksensä, ei poistanut tasa-arvolain mukaista velvollisuutta antaa selvitys sitä pyytäneelle henkilölle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen viittasi päätöksessään myös perustuslain 21 §:n 2 momenttiin, jonka nojalla perusoikeutena turvattu hyvän hallinnon vaatimus joka tapauksessa edellyttää laillisuusvalvojien vakiintuneen tulkinnan mukaan, että viranomaisille osoitettuihin kirjallisiin tiedusteluihin on vastattava kirjallisesti.

Edellä todetuin perustein korkeakoulun olisi tullut antaa selvityksensä myös suoraan pyytäjälle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä sen virkamiehen tietoon, jonka vastuulle selvityksen antaminen olisi kuulunut.

Suomen perustuslain 21 § 2 mom
Tasa-arvolain 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.