10.01.2001

Valtioneuvoston periaatepäätös - Ympäristövaikutukset - Vesiensuojelu

Ympäristövaikutusten arvioinnista

Oikeuskanslerille osoitetussa kirjoituksessa oli lausuttu, että valtioneuvoston tehdessä vuonna 1998 periaatepäätöksen vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005 ja siihen perustuvan toimenpideohjelman laatimisesta asiassa ei tiettävästi ollut suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAL) 24 §:ssä tarkoitettua arviointia. Julkisuudessa ei ollut kantelijan mukaan ollut tietoja, että toimenpideohjelmaa valmisteltaessakaan olisi suoritettu sanottua arviota.

Mainitun lainkohdan mukaan ympäristövaikutukset on selvitettävä ja arvioitava riittävässä määrin viranomaisten valmistellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, joiden toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta joihin ei sovelleta lain 2 luvun säännöksiä arviointimenettelystä. Valtioneuvosto voi antaa yleisiä ohjeita suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista.

Oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan muun muassa se, edellyttääkö toimenpideohjelma yksin tai yhdessä tavoiteohjelman kanssa YVAL 24 §:n mukaisen arvioinnin.

Vastauksessaan oikeuskansleri totesi, että vesiensuojelun tavoite- ja toimenpideohjelmat muodostavat ympäristönsuojelun edistämistä tarkoittavan suunnitelmallisen kokonaisuuden. Sen sisältämillä tavoitteilla ja niiden toteuttamiseksi suunnitelluilla toimenpiteillä voidaan tavoitella merkittäviä ympäristövaikutuksia. Niin ollen YVAL 24 §:n säännös ympäristövaikutusten selvittämisestä on tullut ottaa asian valmistelussa huomioon.

Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa oli jo käsitelty ohjelman ympäristövaikutuksia. Arvioitaessa sitä, missä määrin tavoiteohjelman ympäristövaikutukset, sellaisina kuin ne oli selostettu ohjelmassa, olivat tulleet riittävästi selvitetyiksi, huomiota on kiinnitettävä YVAL 24 §:n säännöksen tarkoitukseen ja sisältöön. YVAL:a säädettäessä oli ilmeisesti asian säätelyyn liittyvistä vaikeuksista johtuvan epävarmuuden vuoksi jäänyt tarkemmin säätämättä, kuinka ympäristövaikutukset tulisi näissä tilanteissa selvittää. Tähän liittyen voidaan todeta, ettei neuvoston direktiiviin 85/377/ETY tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-direktiivi) tuolloin sisältynyt säännöksiä, joista olisi saanut johtoa säätelyssä. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä nro 319/1993 vp olikin tyydytty toteamaan, että vaikutukset olisi selvitettävä ja arvioitava siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kuin se kulloinkin on päätöksenteon kannalta tarpeellista. Lakiesityksen perustelujen mukaan lainsäädännöllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä ja näin tukemaan kestävän kehityksen toteuttamista. Tämän mukaisesti mielestäni on myös määriteltävä ne seikat, jotka ympäristövaikutuksina on arvioitava.

Kun otetaan huomioon puheena olevien vesiensuojeluohjelmien tarkoitus ja sisältö sekä mitä ympäristöministeriön selvityksessä on lausuttu samoin kuin vielä ministeriön ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, asiassa ei ole käynyt ilmi, että viranomaiset olisivat YVAL 24 §:n soveltamisessa laiminlyöneet velvollisuuksiaan tai menetelleet siinä muutoin lainvastaisesti. Ympäristövaikutukset on selvitelty ja arvioitu tavalla, jonka voidaan katsoa vastaavan YVAL:n yleisiä tavoitteita. Samalla oikeuskansleri totesi, että suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointimenettely on ollut kehityksen alaisena ja on odotettavissa, että menettelyä tullaan säätelemään tarkemmin.

Edellä lausutun johdosta kirjoitus ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. Ympäristöministeriö on 30.3.2000 hyväksynyt vesien suojelun toimenpideohjelman vuoteen 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.