07.05.2001

Lastensuojelu - Jälkihuoltosuunnitelma - Jälkihuollon toteuttaminen - Vastaaminen

Jälkihuoltovelvoitteen toteuttamisesta ja kirjeisiin vastaamisesta

Kantelija ei ollut allekirjoittanut sosiaaliviranomaisten laatimaa jälkihuoltosuunnitelmaa, koska siinä mainitut seikat eivät hänen mukaansa olleet pitäneet paikkaansa. Lastensuojelulain mukaan jälkihuoltosuunnitelma laaditaan yhdessä asianosaisen kanssa. Sääntely ei kuitenkaan edellytä, että suunnitelman toteuttamisen aloittaminen tai sen olemassaolo ylipäätään vaatisi osapuolten nimenomaisen hyväksynnän. Kyse on erilaisten näkemysten yhteen sovittamisesta ja olosuhteet huomioon ottaen lapsen tai nuoren etua parhaiten toteuttavan ratkaisun löytämisestä. Tältä osin menettely oli ollut asianmukaista.

Sen sijaan suunnitelman lopullisen valmistumisen ja sitä pohjustaneiden keskustelujen välillä oli ollut viivettä. Myös itse suunnitelma-asiakirjaa voitiin sisältönsä puolesta pitää osin puutteellisena, koska siitä puuttui lastensuojeluasetuksen edellyttämä tieto siitä, kuinka usein suunnitelmaa on tarkistettava. Koska jälkihuollon käytännön toimenpiteisiin oli kuitenkin jo asianmukaisesti ryhdytty, kantelut eivät tältä osin antaneet aihetta muuhun kuin että sosiaaliviranomaisten huomiota kiinnitettiin vastaisen varalle havaittuihin puutteisiin.

Kirjeisiin vastaamisen osalta oikeuskansleri totesi hallintomenettelylain 4 §:n mukaisen neuvonta- ja ohjausvelvollisuuden tarkoittavan, että jos viranomaiselle osoitetussa kirjeessä pyydetään neuvoa tiettyyn asiaan tai tiedustellaan asian etenemistä, viranhaltijan tulee vastata tällaisiin kirjeisiin tai siirtää ne oikealle viranomaiselle ja ilmoittaa siirrosta. Vaikka puhelimitse olisikin useissa tapauksissa mahdollista reagoida joustavasti, asianmukaista olisi tällöinkin vielä erikseen vastata kirjallisesti, jotta annettu vastaus tulisi dokumentoiduksi vastaisen varalle.

Sikäli kuin kirjeet sisältävät vain kannanottoja kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen tai ovat tulkittavissa muunlaisiksi mielipiteenilmaisuiksi, viranomaiset eivät oikeuskanslerin mukaan menettele lainvastaisesti tai virheellisesti, vaikkei tällaisiin kirjeisiin vastattaisi. Kyse on kuitenkin aina tapauskohtaisesta arvioinnista, eikä vastaamisen kynnystä ole syytä pitää kovin korkeana. Hyvän hallinnon kannalta on asianmukaista, ettei kirjeen lähettäjä jäisi turhaan odottamaan vastausta. Se, että kirjeeseen reagoidaan, ei vielä tarkoita, että kirjeessä esitettyyn vaatimukseen välttämättä oli aihetta suostua.

Oikeuskansleri saattoi käsityksenään sosiaaliviranomaisten tietoon, että tietyt kanteluissa tarkoitetut kirjeet olivat olleet sellaisia, että niihin olisi ollut aihetta vastata. Viranomaisten huomiota kiinnitettiin myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen julkisuusperiaatteen edellyttämään menettelyyn asiakirjapyyntöihin vastattaessa.

Lastensuojelulain 34 §
Lastensuojeluasetuksen 4 §
Hallintomenettelylain 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.