26.04.2001

Oikeuspaikka - Virkasyyte - Asetus

Virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien asetusten kumoaminen

Hallituksen esitys eräiden virkasyytteiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi oli annettu eduskunnalle 19.5.2000 (HE 57/2000 vp). Esitykseen sisältyi muun muassa ehdotus laiksi eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta. Eduskunta antoi 15.9.2000 vastauksensa hallituksen esitykseen (EV 101/2000 vp). Ylimpien virkamiesten virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevat eri laeissa olevat säännökset on kumottu erillisellä lailla (962/2000), joka tuli voimaan 1.12.2000. Lain 2 §:n mukaan lain voimaan tultua ei sovelleta asetuksia eikä asetusten säännöksiä, joissa virkasyytteen käsittelyn oikeuspaikaksi on ensimmäisessä oikeusasteessa säädetty hovioikeus.

Vastauksessaan eduskunta oli hyväksynyt lausuman, jossa se oli edellyttänyt, että asetuksen tasoiset virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevat säännökset kumotaan mahdollisimman pian. Oikeusministeriö oli lähettänyt ministeriöille 3.10.2000 päivätyn kirjeen, jossa oli selostettu kysymykseen liittyviä uuden perustuslain säännöksiä ja todettu, että kunkin ministeriön tulisi ryhtyä oman hallinnonalansa osalta toimenpiteisiin asetuksen tasoisten virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamiseksi. Kirjeen mukaan asetusmuutokset oli hyvä saada voimaan 1.12.2000, samanaikaisesti asiaa koskevien lakien kanssa.

Oikeuskanslerinvirastossa on valvottu edellä mainittujen, asetuksen tasoisten virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamista. Osa säännöksistä kumottiin ennen 1.12.2000 tai pian sen jälkeen. Apulaisoikeuskansleri on 5.2.2001 lähettänyt selvityspyynnön eräille ministeriöille, joiden hallinnonalalla oli vielä tuolloin voimassa asetuksen tasoisia virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevia säännöksiä. Selvityspyynnössä on pyydetty ministeriöitä antamaan selvityksensä siitä, miksi valtioneuvoston asetusta po. säännöksen kumoamiseksi ei ollut annettu ja samalla ilmoittamaan, milloin asia tultaisiin esittelemään valtioneuvoston yleisistunnolle. Tämä tapahtui 26.4.2001 mennessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.