05.03.2001

Jälkihuoltovelvoite - Asumisen tukeminen - Vuokrasopimuksen sitovuus - Neuvonta

Vuokrasopimuksen sitovuudesta kuntaan nähden ja sosiaaliviranomaisten tietojensaantioikeudesta

Kantelukirjoitusten mukaan sosiaaliviranomaiset ovat kieltäytyneet noudattamasta yksityisen vuokranantajan ja jälkihuollossa olevan nuoren välisessä asuinhuoneiston vuokrasopimuksessa olevaa ehtoa, jonka mukaan kunta sitoutuu maksamaan vuokrasta tietyn määrän kuukausittain. Kirjoitusten mukaan ehto oli kirjattu sopimukseen sen sisältöisenä kuin sosiaalivirkailija oli antanut ymmärtää kunnan sopimukseen sitoutuvan. Kunta oli myös omalla tosiasiallisella toiminnallaan, kuten takuuvuokran maksamisella ja kolmen ensimmäisen kuukauden vuokran maksamisella sopimusehdon mukaisesti osoittanut sitoutuneensa sopimukseen. Nyt kunta oli kuitenkin ryhtynyt vaatimaan eräitä lisäehtoja, kuten palkkatietojen toimittamista, ennen vuokraosuuden maksua.

Hankitun selvityksen mukaan sosiaaliviranomaiset olivat eri yhteyksissä korostaneet, että kunta tukee asumista toimeentulotuen kautta enintään tiettyyn markkamäärään asti. Kunnan edustajia ei ollut ollut läsnä vuokrasopimusta laadittaessa, kunnan puolesta sopimusta ei ollut allekirjoitettu eivätkä viranomaiset olleet myötävaikuttaneet sopimusehdon kirjaamiseen. Takuuvuokrat oli maksettu nuorelle kertyneistä itsenäistymisvaroista ja puheena olevat vuokrat toimeentulotukena lukuun ottamatta ensimmäistä erää, joka oli maksettu ilman tukipäätöstä. Näin siksi, että asunnon saanti olisi varmistettu.

Asiassa oli oikeuskanslerin päätöksen mukaan ensisijaisesti kyse perusoikeutena turvatun hyvän hallinnon ja hallintomenettelylain mukaisen neuvonta- ja ohjausvelvollisuuden toteutumisesta. Vaikka vuokrasopimuksen sitovuus kolmanteen tahoon nähden on yleisen alioikeuden ratkaistavaksi kuuluva kysymys, oikeuskansleri kuitenkin totesi käsityksenään, ettei viranomainen voi tulla yksityisten osapuolten väliseen oikeustoimeen sidotuksi edes siinä tapauksessa, että ohjaus tai neuvonta olisi ollut puutteellista tai että henkilö mahdollisesti olisi ymmärtänyt väärin viranomaisen tarkoituksen. Koska viranomaiset olivat vuokrasopimuksen laatimisen jälkeen toiminnallaan pyrkineet selkiyttämään syntynyttä tilannetta, kantelukirjoitukset eivät tältä osin antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että sosiaaliviranomaisten huomiota kiinnitettiin annettavien neuvojen selkeyteen, koska yksittäiset ohjeet saatetaan ymmärtää viranomaisen lopulliseksi kannanotoksi asiassa.

Muutoin asumisen tukemisen osalta oikeuskansleri totesi, että koska lastensuojelulaissa ei ole tarkemmin säädetty, kuinka asia käytännössä tulisi järjestää, estettä sen hoitamiselle esimerkiksi toimeentulotukijärjestelmän puitteissa ei ollut.

Sen sijaan pidettiin epäasianmukaisena sitä, että sosiaalityöntekijä oli yhden kuukauden toimeentulotukipäätöstä varten tietoja hankkiessaan ottanut yhteyttä suoraan tuen saajan työnantajaan. Vaikka hallintomenettelyssä vallitsevan yleisen säännön mukaan viranomaisen velvollisuus on selvittää asia, toimeentulotuesta annettu laki erityislakina lähtee kuitenkin siitä, että tuen saajan on annettava päätöksenteon tueksi tarvittavat tiedot. Myöskään 1.1.2001 voimaan tulleella sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetulla lailla ei ole sosiaaliviranomaisten tietojensaantioikeutta laajennettu koskemaan yksittäisiä työnantajia. Arvostelussaan oikeuskansleri kuitenkin piti sosiaalityöntekijän puolesta puhuvana seikkana sitä, että tämä oli menettelyllään pyrkinyt välttämään asian käsittelyn viipymistä.

PeL 21 §
HallintomenettelyL 4 §
HallintomenettelyL 17 §
LastensuojeluL 13 §
LastensuojeluL 34 §
ToimeentulotukiL 17 §
SosiaalihuoltoL 56 §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.