23.02.2001

Viivästyminen asian käsittelyssä - Oikaisuvaatimus - Virkamieslautakunta

Asioiden käsittelyn viipyminen virkamieslautakunnassa

Muun muassa poliisihallinnon viranomaisiin tehtyjen tarkastuskäyntien yhteydessä apulaisoikeuskanslerin huomiota oli kiinnitetty asioiden käsittelyn viipymiseen virkamieslautakunnassa. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Virkamieslautakunnan 22.3.2000 päivätyn selvityksen ja käsittelyaikoja koskevien tilastotietojen perusteella on todettu, että virkamieslautakunnassa käsiteltyjen oikaisuvaatimusasioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 1997 oli ollut noin neljä kuukautta. Seuraavana vuonna 1998 se oli noussut kaksinkertaiseksi ollen tuolloin noin kahdeksan kuukautta. Vuotta 1999 koskevat yhteenvetotiedot olivat selvityksen ajankohdan vuoksi niukat, mutta suppeakin yhteenveto osoitti, että virkamieslautakunnan keskimääräinen käsittelyaika oli edelleen noussut ollen tuolloin noin kymmenen kuukautta.

Asiaryhmäkohtaisten yleisten käsittelyaikatietojen ohella on todettu, että useiden yksittäisten oikaisuvaatimusasioiden käsittelyaika oli ollut lähes vuoden mittainen. Hankitun suhteellisen yleisluontoisenkin selvityksen perusteella on ilmennyt, että oikaisuvaatimusasioiden käsittelyssä virkamieslautakunnassa ei ollut päästy lain edellyttämään riittävän joutuisaan käsittelyaikaan.

Oikeusturvaa ja hyvän hallinnon takeita koskevassa perustuslain 21 §:ssä edellytetään, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Valtion virkamieslain (750/1994) 53 ja 54 §:ssä tarkoitettujen asioiden joutuisan käsittelyn tehosteeksi on olemassa virkamieslain 55 §:n nimenomainen säännös. Oikaisuvaatimusasioiden käsittelyn viipymisellä on ollut haitallisia vaikutuksia niin työnantajille kuin toimenpiteiden kohteeksi joutuneille virkamiehillekin. Vaikeimpaan asemaan ovat joutuneet virastapidättämisasian ja irtisanomisasian ratkaisua pitkään odottaneet virkamiehet.

Päätöksestään lähemmin ilmenevin perustein apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt virkamieslautakunnan vakavaa huomiota siihen, että sen käsiteltäviin valtion virkamieslain mukaan kuuluvat asiat tulee käsitellä ja ratkaista perustuslain 21 §:ssä tarkoitetuin tavoin ilman aiheetonta viivytystä ja valtion virkamieslain 55 §:n erityissäännöksen edellyttämällä tavalla kiireellisinä.

Sikäli kuin virkamieslautakunnan käsittelyaikojen pitkittymisessä oli kysymys lautakunnan puutteellisista toimintaedellytyksistä, valtiovarainministeriö voi tarvittaessa tehdä komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen (218/1988) 10 §:n mukaisen päätöksen virkamieslautakunnan lakimiesvalmistelijoiden lisäämiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.