27.02.2001

Hyvä hallinto - Julkinen asiakirja - Julkisuus

Viran täyttäminen ja hakuasiakirjojen julkisuus

Nimittävän viranomaisen on tasapuolisesti käsiteltävä säännöksissä vaaditun pätevyyden omaavien henkilöiden hakemusasiakirjoista esille tulevat ansiot. Suurehkon hakijamäärän ollessa kysymyksessä tulisi ansioituneimman hakijan osoittamiseksi laatia muistio tai muu yhteenveto, jossa vertaillaan hakijoiden ansiot. Vertailu tehdään yleisten nimitysperusteiden, kelpoisuusvaatimusten ja virkaan kuuluvien tehtävien asettamien muiden vaatimusten perusteella tarkastelemalla hakijoiden koulutusta, työ- ja muuta kokemusta sekä muita ansioita. Virkavalinnat tapahtuivat 22.6.1999.

Kantelija oli 24.6.1999 pyytänyt saada tutustua maistraatissa henkikirjoittajan virkaa hakeneiden hakuasiakirjoihin. Maistraatin päällikkö katsoi, että koska asiakirjoja oli niin paljon hänen tuli käydä ne itse huolellisesti läpi. Hän halusi varmistua, ettei niihin sisältynyt salassa pidettäviä osia. Hän ei ollut kuitenkaan perustellut mitä lain mukaisia salassapidettäviä tietoja asiakirjoissa olisi voinut olla.

Oikeuskansleri on antamassaan ratkaisussa kiinnittänyt maistraatin päällikön huomiota ansiovertailun tekemiseen virantäytössä siten, että nimitysratkaisun perusteet on myöhemminkin osoitettavissa ottaen huomioon muun ohella naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset. Kantelussa tarkoitettuna ajankohtana voimassa olleen yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain mukaan ratkaisu asiakirjan julkisuudesta on tehtävä mahdollisimman pian, yleensä viimeistään muutaman päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, joten asiakirjojen nähtäville antamisessa oli viivytelty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.