09.01.2001

Asiakirjan antaminen - Hyvä asiakirjahallinto - Käsitys

Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjojen antaminen

Kantelija oli tiedekunnalle osoittamassaan pyynnössä pyytänyt saada jäljennökset erääseen virantäyttöön liittyvistä jo olemassa olevista tiedekuntaneuvoston pöytäkirjoista sekä samaan asiaan liittyvistä vastaisuudessa valmistuvista pöytäkirjoista liitteineen.

Tiedekunnalta hankitun selvityksen mukaan kantelijan hakemuksen oli katsottu olleen puutteellinen, minkä johdosta häntä ei enää ollut pidetty virantäytössä asianosaisena. Tämä oli osaltaan vaikuttanut siihen, ettei kantelijalle ollut viran puolesta toimitettu virantäyttöön liittyviä asiakirjoja tiedoksi. Sähköpostitse saapuneen pyynnön johdosta kantelijalle oli puhelimitse kerrottu vaihtoehtoisista tiedonsaantitavoista ja myös viitattu puheena olevan virantäytön monivaiheisuuteen ja siitä johtuvaan asiakirjojen suureen määrään. Vastineessaan kantelija oli kuitenkin kiistänyt saaneensa ohjausta edellä todetuista vaihtoehdoista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain kannalta nyt puheena olevassa asiassa ei apulaisoikeuskanslerin mukaan ole ollut merkitystä kantelijan mahdollisella asianosaisuudella tai sen päättymisajankohdalla, koska hän oli tehnyt tiedekunnalle nimenomaisen julkisia asiakirjoja koskeneen pyynnön. Myös pyyntö saada vastaisuudessa valmistuvat asiakirjat oli riittävästi yksilöity.

Vaikka virantäyttöä oli käsitelty kaikkiaan 11 kokouksessa, kantelijan pyyntöä ei voitu pitää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamalla tavalla ilmeisen kohtuuttomana, ottaen huomioon myös sen, että pöytäkirjoista oli sittemmin laadittu erillinen ote, joka olisi liitteineen ilman kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle voitu toimittaa kantelijalle jälkikäteen. Kyse oli myös hyvään asiakirjahallintoon liittyvästä tietojen saatavuuden toteutumisesta.

PeL 12 § 2 mom
PeL 21 § 2 mom
JulkL 9 § 1 mom
JulkL 11 § 1 mom
JulkL 13 § 1 mom
JulkL 16 § 1 mom
JulkL 18 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.