19.04.2000

Tielautakunta - Valvontavelvollisuus - Pöytäkirjaaminen

Tielautakunnan valvontavelvollisuus ja pöytäkirjaaminen

1) Tielautakunnalla on yksityistielain 58 §:n 3 momentin perusteella velvollisuus, tiekunnan laiminlyödessä järjestäytymisen, milloin syytä on, omasta aloitteestaan, määrätä toimitsijamies, hoitokunnan jäsenet tai varamies.

Tiekunta ei tieosakkaiden erimielisyyksistä johtuen ollut pystynyt järjestäytymään tielautakunnan toimituksen yhteydessä, jossa tiekunta oli perustettu, ja se oli ollut järjestäytymättä yli kolme vuotta. Koska tiekunta oli laiminlyönyt valita lain edellyttämät toimielimet eikä se voinut myöskään toimia siten kuin yksityistielain 8 luvussa on säädetty tieosakkaista, jotka eivät muodosta tiekuntaa, apulaisoikeuskansleri on katsonut, että asiaintilaa oli pidettävä sellaisena edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna syynä, jonka perusteella tielautakuntana toimivan maaseutulautakunnan olisi tullut ryhtyä omasta aloitteestaan siinä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Maaseutulautakunnan huomiota kiinnitetty valvontavelvollisuuden noudattamiseen ja siihen liittyvään toimintavelvollisuuteen.

2) Yksityistieasetuksen (690/1962) 38 §:ssä säädetään siitä, mitä pöytäkirjaan on merkittävä tielautakunnan käsitellessä yksityistielain 52 §:ssä tarkoitettua asiaa.

Asiassa oli käynyt ilmi, että maaseutulautakunnan suorittamassa toimituksessa pöytäkirjaaminen oli ollut puutteellista ja yllä mainitun säännöksen vastaista useissa kohdin. Lautakunta oli jättänyt merkitsemättä pöytäkirjaan katselmuksessa tieyksiköinnin perusteeksi tekemänsä havainnot ja mittaukset sekä hakijan kauppakirjasta ilmenevät tiedot lohkotilan tieoikeudesta. Pöytäkirjaan oli niin ikään jäänyt merkitsemättä yksityistielain 24 §:ssä tarkoitettua korvausta koskeva päätös perusteluineen sekä tiekunnan perustamista koskevan päätöksen perustamista koskevan päätöksen perustelut. Toimituksen jo päätyttyä pöytäkirjan liitteenä olleeseen muistioon oli otettu liitteeksi lausuma määräalan kauppakirjan esittämisestä lautakunnalle.

Käsityksenään apulaisoikeuskansleri on lausunut asianosaisten oikeusturvan kannalta olleen välttämätöntä, että pöytäkirja vastasi todellista asiainkulkua ja että he saivat tietoonsa kaikki lautakunnan päätökseen vaikuttavat seikat ja mahdollisuuden lausua niistä. Toimituksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten tarkka pöytäkirjaaminen oli tarpeen myös mahdollista maaoikeuskäsittelyä varten.

Koska pöytäkirjan oikeellisuudesta vastasi tielautakunnan puheenjohtaja, maaseutulautakunnan puheenjohtajan tiedoksi oli saatettu apulaisoikeuskanslerin käsitys yksityistieasetuksen 38 §:n säännöksen noudattamisen tärkeydestä.

YksityistieL (358/1962) 58 § 3 mom
YksityistieA (690/1962) 38 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.